مقدمه

از ميان عوامل توليد، بي‌شك نيروي انساني به عنوان اساسي‌ترين عامل، نقش كليدي در توليد كالا و خدمات دارد. نيروي انساني كارآمد را مي‌توان مهم‌ترين سرمايه يك سازمان دانست. ازاین‌رو هر فرايندي كه موجب ارتقاي توانمندي نيروي انساني متناسب با نوع كار و فعاليت گردد، فرايندي سرمایه افزا مي‌باشد كه نتيجه آن به طور مستقيم در كيفيت و كميت توليد ظاهر می‌شود. آموزش، فرايندي است كه اين نقش محوري را بر عهده دارد. بنابراين اگر گفته شود آموزش كليد توسعه است، بر حقيقتي کتمان ناپذیر تأکید شده است. آموزش‌هاي مختلف در هر سازمان، به منظور ارتقاي سطح دانش، مهارت كاري، بهبود و توسعه رفتار كاركنان، و كارايي بيشتر سازمان از اهميت زيادي برخوردار است. شمول اين دستاوردها گسترده و دانشگاه‌ها را نيز در بر می‌گيرد.

امروزه آموزش و بهسازي منابع انساني يك استراتژي کليدي جهت سازگاري مثبت با شرايط در حال تغيير، و ضمناً به عنوان يک مزيت رقابتي براي سازمان‌ها قلمداد مي‌شود. ازاین‌رو جايگاه و اهميت راهبردي آن در بقا و توسعه سازمان غیرقابل‌انکار است. چنانچه از آموزش، به عنوان عامل كليدي در توسعه، به درستي و شايستگي استفاده شود کارايي و اثربخشي سازمان به نحو قابل‌ملاحظه‌ای افزايش خواهد يافت.

فرآیند آموزش و بهسازی از فعالیت‌های ضروری برای تطبیق نیروی انسانی با شرایط متغیر سازمان و محیط می‌باشد و آموزش، ابزاری است که به وسیله فنون و روش‌های مختلف، مدیران را در اداره سازمان‌ها یاری می‌رساند. ایجاد یک نظام اداری مطلوب و مناسب تا اندازه زیادی به کمک آموزش و ارتقاء توانمندی‌های نیروی انسانی امکان‌پذیر است. مدیران موفق معتقدند که دوره‌های آموزشی می‌تواند شایستگی‌های مناسبی را  در کارکنان پرورش دهند.

آموزش کارکنان در دانشگاه نیشابور به لحاظ سبک، به بخش‌های حضوری، غیرحضوری و فراگیر (خود خوان) و به لحاظ نوع، به دو بخش تخصصی و عمومی تقسیم‌بندی می‌شوند. نیازسنجی دوره‌های آموزشی بر اساس سه سطح شغل (با توجه به شرح وظایف مشاغل و شایستگی‌های مورد نیاز هر شغل)، سازمان (با توجه به استراتژی‌ها، اهداف و مأموریت‌های دانشگاه) و شاغل (با توجه به خروجی‌های ارزیابی عملکرد کارکنان) صورت می‌پذیرد و خروجی آن تقویم آموزشی سالیانه کارکنان است.

bullet اهداف:

برنامه‌هاي آموزش و بهسازي منابع انساني در دانشگاه مي‌تواند نياز به نيروي انساني کارآمد را رفع كند و حل مشكلات عملکردي كاركنان را تا حدود زيادي تضمين نمايد. دانشگاه نیشابور با اعتقاد به ضرورت آموزش و توانمندسازي منابع انساني و هم‌راستا با اهداف کلان و چشم‌اندازهای موجود، اقدام به طراحي نظام آموزش و بهسازي منابع انساني نموده است. نظام جامع آموزش و بهسازي منابع انساني دانشگاه نیشابور براي اجراي مأموریت، تحقق ارزش‌ها و پياده کردن اصول در عمل؛ هم‌راستا با هدف بهسازي منابع انساني، از هدف‌هاي زير براي ايجاد هماهنگي و توازن در برنامه‌ريزی‌ها، اجرا و ارزشيابي پيروي می‌کند.

  • هدف‌هاي عالي (انطباق با چشم‌انداز)
  • هدف‌هاي كلي (انطباق با استراتژي)
  • هدف‌هاي عملياتي (انطباق با برنامه‌هاي توسعه انساني)

به طور كلي اهداف واحد آموزش و بهسازي منابع انساني را به شرح ذيل بيان داشت:

توانمندسازي منابع انساني‌ دانشگاه

افزايش سطح دانش، مهارت و توانايی منابع انسانی دانشگاه و جهت‌دهی آن به سوی بسط و تسهیل در تحقق استراتژی

تقويت مستمر دانش، مهارت و توانايي منابع انساني دانشگاه در جهت تطبيق با تغيير و تحولات محيطي

افزايش میزان کارايی و اثربخشی واحدها

افزايش ميزان نوآوری، ارائه طرح‌های خلاق و پيشنهادها از طريق برگزاري كارگاه/كارگاه‌هاي آموزشي جهت تقويت نيروي تفكر و خلاقيت منابع انساني

کاهش ضايعات در فرايند ارائه خدمت و کاستن از تخلف‌های کاری از طريق بازآموزي منابع انساني

bullet محدوده كاربرد نظام آموزش و بهسازي منابع انساني، تمامي ذي‌نفعان اعم از مديران، اعضاي هیئت‌علمی، كارمندان را در بر مي‌گيرد.

 

bullet شرح وظايف

بررسي مستمر و تعيين نيازهاي آموزشي منابع انساني دانشگاه

بررسي و تعيين موضوع، سرفصل و روش‌هاي مناسب تدريس دوره‌هاي آموزشي

برنامه‌ريزي آموزشي توانمندسازي افراد در سه سطح اعضاي هیئت‌علمی، مديران و كارمندان و تدوين تقويم سالانه دوره‌هاي آموزشي دانشگاه

برگزاري دوره‌هاي آموزشي در سه سطح اعضاي هیئت‌علمی، مديران و كارمندان

ارزيابي دوره‌هاي آموزشي در حين اجرا و بعد از اتمام دوره‌ها

سنجش اثربخشي دوره، فراگيران و مدرسان

شناسايي نقاط قوت و ضعف دوره‌هاي آموزشي و تعيين برنامه‌هاي بهبود

برنامه‌ريزي و برگزاري سمينارها و كنفرانس‌هاي آموزشي بر حسب نياز و ضرورت

برگزاري جلسات كميته تخصصي راهبري آموزش و توانمندسازي منابع انساني

بررسي و بازنگري آيين‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هاي مربوط به آموزش و در صورت لزوم اجراي برنامه‌هاي آموزشي متناسب با آن‌ها

بررسي و شناسايي مراكز آموزشي خارج از دانشگاه و اعزام فراگيران دوره‌هاي آموزشي

همكاري و تعامل مستمر با واحدهاي آموزش و بهسازي در ساير دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي

بروز رساني مستمر بخش‌هاي مرتبط با آموزش و بهسازي منابع انساني در سايت معاونت طرح و برنامه

انجام نیازسنجی آموزشی بر اساس شغل و شاغل به منظور تعیین نیازهای آموزش کارکنان

برنامه‌ریزي آموزشی بر اساس نیازسنجی صورت گرفته و اهداف کوتاه‌مدت و بلندمدت آموزش کارکنان و طراحی دوره‌های آموزشی ضمن خدمت مورد نیاز

تهیه و به‌روزرسانی شناسنامه آموزشی کارکنان بر اساس دوره‌های گذرانده شده و مورد نیاز به منظور حفظ سوابق آموزشی و مرتفع نمودن نیازهای آموزشی

انجام کلیه امور مربوط به اجرای دوره‌های آموزشی کارکنان شامل: اعلام اطلاعیه، ثبت‌نام، پیگیری کلاس‌ها، هماهنگی با اساتید و همکاران، برگزاری آزمون‌ها

انجام کلیه امور مربوط به صدور گواهینامه، وارد نمودن ساعات آموزشی کارکنان در نرم‌افزار شناسنامه آموزشی، تحویل گواهینامه‌های صادر شده به کارکنان و ….

برنامه‌ریزی و اجرای دوره‌های آموزشی اعزام به خارج دانشگاه

قابلیت سنجی و نیازسنجی، برنامه‌ریزی و اجرای دوره‌های آموزشی همکار به همکار

ارزیابی و تحلیل عملکرد همه‌جانبه دوره‌های آموزشی ضمن خدمت

تهیه گزارش مربوط به ساعات آموزشی کلیه کارکنان در پایان هرسال به اداره کارگزینی جهت اعمال در احکام کارگزینی

تهيه گزارش‌هاي مديريتي و ارائه به مراجع ذيصلاح