نظام مدیریت دانش

 

bullet آرشیو و مستندات

1 اسناد، مکاتبات و مجوزها

1 گزارش‌های عملکرد

1 گزارش‌های ارزیابی

1 گزارش‌های آماری

1 گزارش‌های موردی

1 تجربیات مستند و مکتوب مدیران و کارکنان

 

1 پنل بیست و ششم میز آینده پژوهی آموزش عالی- مدیریت دانش و مستندسازی تجربه‎‌ها در دانشگاه آینده