کمیسیون‌های هیئت‌امنا

1 آشنایی با هیئت امنا

1 دبیرخانه

1 کمیسیون دائمی

1 مصوبات هیئت امنا شورای راهبردی دانشگاه

 

شورای راهبری توسعه مدیریت (کمیسیون تحول اداری و بهره‌وری منابع دانشگاه)

1 کمیته صیانت از حقوق شهروندی و سلامت اداری

1 کمیته تحول و بهره‌وری سازمانی

1 کمیته راهبری آموزش و توانمندسازی منابع انسانی

1 کمیته نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها

1 کمیته قیمت تمام شده خدمات (آموزشی – پژوهشی – اداری)

1 کمیته تأمین مالی پایدار یا کارگروه اقتصادی دانشگاه

1 کمیته توسعه مشارکت‌های مردمی، خیرین و دانش‌آموختگان

1 کمیته ارزیابی عملکرد، انتخاب کارمند نمونه و تشویق کارکنان کارگروه فنی و عمرانیقوانین و مقررات وزارت علوم تحقیقات و فناوری

 

آیین نامه، بخشنامه، دستورالعمل و شیوه نامه های طرح و برنامه  پایگاه قوانین و مقررات وزارت علوم، تحقیقات و فناوریقوانین و مقررات تشکیلات، مالی و معاملاتی

 

قوانین و مقررات اداری و مالی