مطالعات تحول و بهره‌وری سازمانی

1 طرح جامع بهره‌وری سازمانی و صرفه‌جویی منابع

1 برنامه‌های تحول اداری

1 نقشه راه اصلاح و تحول نظام اداری دانشگاه

1 مدیریت سبز

1 ساماندهی فضای فیزیکی و توسعه زیرساخت‌های روزآمدساختار و تشکیلات

1 تعاریف و اصطلاحات تشکیلاتی

1 اصلاح و بهبود سازمان و تشکیلات تفضیلی دانشگاه

1 بازنگری و اصلاح ساختار سازمانی دانشگاه

1 طبقه‌بندی مشاغل

 

  فرآیندها و فعالیت‌ها

1 بازنگری و مهندسی مجدد فرآیندهای سازمانی 

1 شناسنامه خدماتنظام پیشنهادهانظام آراستگی سازمانی

 

سلامت اداری

1 مسئولیت‌پذیری، پاسخگویی و تکریم ارباب‌رجوع

1 میز خدمت  تعاریف و مفاهیم علوم، تحقیقات و فناوریقوانین و مقررات تشکیلات، مالی و معاملاتی

 

  پایگاه قوانین و مقررات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری