bullet بودجه و اعتبارات

1 بودجه هزینه‌ای

1 بودجه عمرانیbullet بهبود نظام مالی و بودجه‌ریزی دانشگاه

1 نظام بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد

1 مدل‌های توزیع بودجه

1 تنوع‌بخشی به منابع مالی

1 مدل جامع درآمدزایی دانشگاه (تأمین مالی پایدار)

 

  قوانین بودجهقوانین و مقررات تشکیلات، مالی و معاملاتیقوانین و مقررات اداری و مالی

 

تعاریف و مفاهیم علوم، تحقیقات و فناوریپایگاه قوانین و مقررات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری