مطالعات آینده‌پژوهی

1 آینده پژوهی آموزش عالی

1 آینده نگاری راهبردی در دانشگاه

1 اتاق رصد (آینده‌اندیشی)

1 سیاستها و موضوعات راهبردی در هیئت امنای دانشگاهها

1 تحلیل روندهای علمی و اجتماعی در نظام آموزش عالی

1 تحلیل روندهای سیاستی و اجرایی وزارت عتف

1 تحلیل های آماری و پیش بینیمطالعات دانشگاه پژوهی

1 مطالعات رتبه‌بندی و سطح‌بندی

1 مطالعات آمایش و مزیت‌های منطقه‌ای

1 مطالعات توسعه‌ای (رشته‌ها، میان رشته‌ها و مقاطع)

1 نشست‌های بازمهندسی

1 اتاق فکر (ایده پروری)

1 بهبود تصمیم سازی و تصمیم‌گیری

1 تحقیق در عملیات و بهینه‌سازی

 

  شاخص‌ها و استانداردها

1 شاخص‌های توسعه دانشگاهی

1 شاخص‌های پایش برنامه راهبردی و عملیاتی

1 شاخص‌های ارزیابی کیفیت

1 شاخص‌های ارزیابی عملکرد

1 استانداردهای مدیریت پروژهمقالات و پژوهش های دانشگاه پژوهی

bullet شیوه‌نامه تشکیل و فعالیت دفتر دانشگاه پژوهی و مطالعات راهبردی دانشگاه نیشابور

 

برخی پژوهشها و مقالات حوزه مطالعات آموزش عالی ایران