نگاه راهبردی به دانشگاه

1 مدیریت دانشگاه از برنامه‌ریزی تا ارزیابی

1 پرسش‌های اساسی مدیریت نظام دانشگاهی

1 اهمیت و جایگاه برنامه‌ریزی راهبردی در توسعه دانشگاه

1 تعاریف و اصطلاحات برنامه‌ریزی دانشگاهی

1 یش فرض‌ها و اصول مهم در برنامه‌ریزی دانشگاهی

1 مستندات مفید و مطالب آموزشی برنامه‌ریزی راهبردی

1 ویژگی‌ها، مفروضات و ملزومات الگوی برنامه ریزی راهبردی در زمینه دانشگاهی ایران

1 الگوها و مدل‌های برنامه‌ریزی راهبردی در زمینه دانشگاهی

1 فرایند برنامه‌ریزی راهبردی در دانشگاه

1 ویژگی‌های سند راهبردی

1 برنامه‌ریزی عملیاتی

1 اسناد راهبردی دانشگاه‌های ایران

1 بررسی تطبیقی برنامه‌های راهبردی دانشگاه‌ها

1 طرح تحول راهبردی دانشگاه

1 اسناد بخشی طرح تحول راهبردی

1 مطالعات پشتیبان طرح تحول راهبردی 

1 برنامه‌های عملیاتی

 

نکته مهم: تمامی مستندات در حال بازنگری و اصلاح مستمر بوده و تا قبل از تصویب در مراجع و شوراهای ذیصلاح، غیر قابل استناد می باشد.


 برنامه‌ریزی و توسعه آموزشی

1 چارچوب ایجاد رشته / گروه / دانشکده مدیریت عملکرد 

1 پایش، ارزیابی و بازنگری اسناد راهبردی و عملیاتی

1 کنترل و پایش عملکرد واحدها، مدیران و کارکنان

1نظارت بر اجرای برنامه تحول راهبردی و برنامه‌های عملیاتی

1 ارزیابی عملکرد و نظارت بر سامانه‌ها

1 مدیریت و نظارت بر طرح‌های عمرانی  برخی مقالات و پژوهش‌های نظام برنامه‌ریزی دانشگاهی

 

برخی پژوهش‌ها و مقالات در حوزه نظام ارزیابی و تضمین کیفیت  قوانین و مقررات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت