ادبیات آموزش عالی و دانشگاه

1 چیستی و چرایی دانشگاه (فلسفه و ماهیت آموزش عالی)

1  نهاد دانشگاه و آموزش عالی در ایران

1  تاریخچه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری در ایران

1 اصول و مبانی نظری و ارزشی

1 نگاه راهبردی به دانشگاه

1 ماهیت و مسئله "ارزیابی و تضمین کیفیت"

1 نگاه راهبردی به تضمین کیفیت دانشگاهسازمان دانشگاه و مؤلفه های آن

1 فلسفه و هویت آموزش عالی

1  نظام تضمین کیفیت آموزش عالی

1 ساختار سیاست گذاری و راهبری آموزش عالی ایران

1 مدیریت در دانشگاه

1 خصوصیات برنامه ریزی دانشگاهی

1 برنامه ریزی راهبردی در آموزش عالی

1 آینده پژوهی و آینده نگاری در نظام آموزش عالی

1 آمایش آموزش عالی

1 فرهنگ دانشگاهی

1 استقلال دانشگاهی

1 دانشگاه پژوهی

1 دانشگاه سازگار شونده

1 مدیریت دانش

1 ساختار سازمانی

1 توانمندسازی

1 پاسخگویی

1 مدیریت مشارکتی

1 بین المللی شدن

1 کارآفرینی

1 تجاری سازی

1 تربیت شهروند

 

  تعاریف و مفاهیم علوم، تحقیقات و فناوریاسناد بالادستی

1 اسناد فرادستی آموزش عالی ایران

1 تحلیل و خلاصه اسناد بالادستیپرسشهای اساسی مدیریت نظام دانشگاهی

 

برخی پژوهش‌ها و مقالات حوزه مطالعات آموزش عالی ایران1 تعاریف آموزش عالی

1 تعاریف و مفاهیم آماری علوم، تحقیقات و فناوری 

1  آشنایی با مباحث حاکمیتی جمهوری اسلامی ایران