سه شنبه, ۲۵ مهر ۱۳۹۶

 

 

برای دسترسی به شماره های مستقیم اعضا از خارج دانشگاه،  پیش شماره 43305 را درابتدای شماره داخلی شماره گیری نمایید (به طور مثال جهت ارتباط با شماره داخلی212 با شماره مستقیم 43305212 می توان تماس برقرار نمود.)

( همکار گرامی جهت ارتباط از دانشکده هنر به پردیس دانشگاه و بالعکس نیز تنها شماره گیری  داخلی افراد کافی است  )               

 

شماره تماس دانشگاه : 05143305000                                فکس دبیرخانه :   05142629001 ،05143305234                                               

 

 دانلود فایل شماره تلفن های جدید (سیستم تلفن تحت شبکه)دانشگاه

 

 

نام واحد نام شخص داخلی شماره مستقیم

حوزه ریاست

رئیس دانشگاه آ.دکتر صادقی سمرجانی 248  
مسئول دفتر ریاست آ. بهشتی 248  
رئیس دفتر ریاست و روابط عمومی آ. دکتر بوژمهرانی 222  
   کارشناس روابط عمومی و امور بین الملل خ. ابراهیم نیا 201  
   کارشناس روابط عمومی و سمعی بصری آ . بلوچی 202  
مدیر طرح و برنامه آ. دکتر مرآتی 230  
   کارشناس مسئول برنامه و بودجه خ. برجی 229 42629009
   کارشناس فناوری اطلاعات و رایانه آ. بکائیان 221  
   کارشناس فناوری اطلاعات و رایانه آ. دستجردی 220 42628004
 کارشناس امور حقوقی آ. پرهیزگار 240  
مشاور امور حقوقی  ا. گوهری 241  
 کارشناس نظارت و ارزیابی آ. فرازی 231  
مشاور دانشگاه حاج آ. گلچین 205  
مدیر حراست دانشگاه آ. مهرآبادی 213 42629004
   کارشناس حراست    آ.مؤسسی 213  
   کارشناس حراست آ. افسا 215  
   رابط گزینش کارکنان آ.مؤسسی 213  

معاونت اداری و مالی

معاون اداری و مالی آ. دکتر رشید لمیر 250  
دفتر معاون اداری و مالی آ. داراشانی 250  
   مدیر امور مالی آ. عشقی 270 42629006
       کارشناس مالی 1 آ. فتحعلیان 271  
       کارشناس مالی 2 آ. باطانی 272  
       کارشناس مالی 3 آ. میلانی 273  
   مدیر امور اداری آ. سلیمانی 260  
       کارشناس امور اداری خ. جانسریان 261  
       کارشناس دبیرخانه آ. حسین پور 255 42629001
ستاد رفاهی اعضای هیات علمی و کارکنان آ. دکتر جعفری 637  
   مدیر امور عمومی آ. محمدی 280  
       کارپرداز آ. محمد رضا عشقی 281  
       کارپرداز آ. کاظمی زاده 282  
     تاسیسات آ. جعفری 283  
       انباردار آ. صادقی 284  
     کارشناس امور فنی و نظارت بر طرح های عمرانی آ.هروی 265  
     کارشناس امور فنی و نظارت بر طرح های عمرانی آ. عمرانی 266  

معاونت دانشجویی و فرهنگی

معاون دانشجویی و فرهنگی آ. دکتر با صفا 400  
   مدیر دانشجویی  آ. فرازیان 410  
   مدیر فرهنگی آ. فرازی 411  
   رئیس اداره تربیت بدنی  آ . دکتر رشید لمیر  420  
مرکز مشاوره دانشجویی آ. دکتر بلغان آبادی - خ. زرگرانی 444  
       کارشناس امور دانشجویی خ. غلامی 412  
       کارشناس امور تغذیه خ. سحابی 415  
       کارشناس امور تغذیه خ. میرزایی 416  
       کارشناس امور فرهنگی  آ. حسینی 413  
      کارشناس فرهنگی آ .محمدیان 414  
      سرای دانشجویی نشاط یک  - 440  
     سرای دانشجویی نشاط دو - 441  

معاونت آموزشی و پژوهشی

معاون آموزشی و پژوهشی آ. دکتر حقیقی 300  
   مسئول دفتر معاونت آموزشی و پژوهشی آ.داراشانی 300  
   مدیر پژوهشی خ. دکتر قاسمی 310  
   کارشناس دفتر ارتباط با صنعت و کارآفرینی خ . جهان فر 313  
  رئیس ادره خدمات آموزشی خ.گاراژیان 330  
       کارشناس آموزش(فارغ التحصیلان) خ. تقی ئی 333  
       کارشناس تحصیلات تکمیلی آ.وفایی 340  
       کارشناس آموزش (دوره شبانه) آ.مومن نژاد 332  
       کارشناس آموزش (پذیرش و ثبت نام) آ.مقدم 331  

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

رئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانی آ.دکتر نامی 600  
   کارشناس دانشکده ادبیات و علوم انسانی آ. ناصری 610  
امور کلاس ها آ. آتشی 612  
کتابخانه   611  
امور عمومی دانشکده  ادبیات و علوم انسانی آ.آتشی 615  
هیات علمی گروه زبان و ادبیات فارسی آ.دکتر عمارتی مقدم (مدیر گروه زبان و ادبیات فارسی) 631  
عضو هیات علمی گروه زبان و ادبیات فارسی خ.دکترمجیدی 632  
عضو هیات علمی گروه زبان و ادبیات فارسی آ.دکتر بیات مختاری 633  
عضو هیات علمی گروه زبان و ادبیات فارسی آ.دکتر یاوری 634  
عضو هیات علمی گروه زبان و ادبیات فارسی آ.دکتر صادقی 635  
عضو هیات علمی گروه زبان و ادبیات انگلیسی آ.دکتر بوژمهرانی(مدیر گروه زبان و ادبیات انگلیسی) 636  
عضو هیات علمی گروه زبان و ادبیات انگلیسی آ.دکتر جعفری 637  
عضو هیات علمی گروه زبان و ادبیات انگلیسی آ. امامی 638  
عضو هیات علمی گروه زبان و ادبیات انگلیسی آ. دکتر ذبیحی 642  
عضو هیات علمی گروه زبان و ادبیات انگلیسی خ. دکتر دهناد 639  
عضو هیات علمی گروه زبان و ادبیات انگلیسی خ. دکتر فارسی 641  
عضو هیات علمی گروه باستان شناسی آ.دکتر رضایی(مدیر گروه باستان شناسی) 643  
عضو هیات علمی گروه باستان شناسی آ.دکتر گاراژیان 644  
عضو هیات علمی گروه باستان شناسی آ. نامی 645  
عضو هیات علمی گروه باستان شناسی آ.دکتر باصفا 646  

دانشکده علوم پایه و مهندسی

رئیس دانشکده علوم پایه و فنی مهندسی آ.دکتر روحانی منش 700  
   کارشناس دانشکده علوم پایه خ. پیرانی 710  
کارشناس دانشکده فنی مهندسی خ. مرآتی 810  
کارشناس دانشکده فنی مهندسی خ. نصرتی نیا 813  
امور کلاس ها آ. آتشی 712  
کتابخانه  - 711  
امور عمومی آ.آتشی 715  
رصد خانه دکتر ساداتیان 721  
عضو هیات علمی گروه فیزیک خ. دکتر دهقانی 732  
عضو هیات علمی گروه فیزیک خ. دکتر نظیف کار 733  
عضو هیات علمی گروه فیزیک خ. دکتر ابراهیمی 734  
عضو هیات علمی گروه فیزیک آ.دکتر دریائی (مدیر گروه فیزیک) 731  
عضو هیات علمی گروه فیزیک آ.دکتر صابریان 735  
عضو هیات علمی گروه فیزیک آ.دکتر ساداتیان 736  
عضو هیات علمی گروه فیزیک آ.دکتر سخائی 737  
عضو هیات علمی گروه فیزیک آ.دکتر وجدانی نقره ئیان 738  
عضو هیات علمی گروه فیزیک آ.دکتر سرگلزهی 739  
عضو هیات علمی گروه فیزیک آ.دکتر رمضانپور 741  
عضو هیات علمی گروه شیمی آ. دکتر حقیقی 742  
عضو هیات علمی گروه شیمی ا. دکتر عزیزی 743  
عضو هیات علمی گروه ریاضی و آمار خ. دکتر افخمی 745  
عضو هیات علمی گروه ریاضی و آمار خ. دکتر خطیب آستانه 746  
عضو هیات علمی گروه ریاضی و آمار آ.دکتر انجیدنی  744  
عضو هیات علمی گروه ریاضی و آمار آ.دکتر رحمانی دوست 747  
عضو هیات علمی گروه ریاضی و آمار آ.دکتر شیرازیان 748  
عضو هیات علمی گروه ریاضی و آمار آ.دکتر فردوسی مکان 239  
عضو هیات علمی گروه ریاضی و آمار آ. دکتر صالح 753  
عضو هیات علمی گروه ریاضی و آمار آ. دکتر محمدی 752  
دانشکده هنر
  رئیس دانشکده هنر آ. دکتر درویشی 500  
   کارشناس دانشکده هنر آ.محمودی 510  
امور کلاس ها ، مسئول کارگاه چاپ آ. معصومین 512  
     کارشناس سمعی و بصری آ.سینا انجیدنی 513  
     مسئول کارگاه مجسمه سازی آ.چمبری 521  
کتابخانه خ.رحمانی 511  
عضو هیات علمی گروه نقاشی آ.دکتر یعقوب پور  563  
عضو هیات علمی گروه نقاشی آ.رزمخواه 552  
عضو هیات علمی گروه نقاشی آ. سیدانی(مدیر گروه نقاشی) 551  
عضو هیات علمی گروه نقاشی خ. محمودی 553  
عضو هیات علمی گروه نقاشی آ.اسکندری 554  
عضو هیات علمی گروه ارتباط تصویری خ.دکتر فرخ فر 557  
عضو هیات علمی گروه ارتباط تصویری خ. دکتر خرازیان 558  
عضو هیات علمی گروه ارتباط تصویری آ. دکتر صدقی (مدیر گروه ارتباطات تصویری و پژوهش هنر) 556  
عضو هیات علمی گروه ارتباط تصویری آ.سلیم زاده 559  
عضو هیات علمی گروه ارتباط تصویری آ. محمد درویشی 561  
عضو هیات علمی گروه ارتباط تصویری آ.مهدی درویشی 562  
عضو هیات علمی گروه ارتباط تصویری آ. زرقی 568  
عضو هیات علمی گروه ارتباط تصویری آ. اسدخانی 569  
عضو هیات علمی گروه مجسمه سازی آ.بروجنی 564  
 عضو هیات علمی گروه مجسمه سازی آ. نجیبی 566  
 عضو هیات علمی گروه مجسمه سازی آ. قره باغی 565  
 عضو هیات علمی گروه مجسمه سازی آ.دکتر باوندیان 567  

سایر واحد ها و مراکز

مسئول نهاد مقام معظم رهبری آ.حجت الاسلام قربانی 236 42622545
   کارشناس دفتر نهاد مقام معظم رهبری آ.مزینانی 238  
دفتر نهاد در دانشکده هنر    237  
  دفتر نهاد در پردیس دانشگاه   235 42629022
مرکز نیشابور شناسی آ. دکتر صادقی 245  

سایر موارد

   انتظامات در ورودی پردیس دانشگاه   901  
انتظامات سازمان مرکزی   902  
انتظامات ساختمان آموزشی پردیس   903  
انتظامات دانشکده هنر   904  
انتظامات سرای دانشجویی نشاط دو   905  
   آبدارخانه - سازمان مرکزی آ. محسن آبادی 920  
آبدارخانه - آموزشی پردیس آ. صوفی 921  
   آبدارخانه اداری دانشکده هنر آ.کریمی 922  
آبدارخانه آموزشی دانشکده هنر آ. مجدی 923  
   آشپزخانه سلف هنر آشپزخانه 924  
انبار سلف دانشکده هنر   926  
سلف پردیس   927  
نقلیه  آ. عشقی 928  
آژانس دانشگاه    133