bullet مدیریتی:

1 ویژگیهای برجسته مطلوب مدیریتی نظام آموزش عالی ایران از دیدگاه مدیران عالی - کلیک فرمایید

 

bullet ارزیابی کیفیت تدریس استادان:

1 پیامدهای ارزیابی دانشجویی

1 محرمانه بودن نتایج ارزیابی

1 خطای هاله ای

1 خطای کلیشه ای

1 خطای گرایش به حد وسط

1 خطای ناشی از برداشت های قبلی

1 خطای ناشی از اولین برخورد (تصویر اول)

1 خطای تسری برداشت از عملکرد استادان

1 خطای متأثر از ماهیت درس (از دیدگاه دانشجو)

1 خطای سخت گیری و مدارا

1 خطای سخت گیری و مدارا- ادامه

1 خطای آخرین رویداد

 

bullet بروشورهای آموزشی برگرفته از وبگاه دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه حکیم سبزواری:

1 نظریه های یاددهی - یادگیری

1 خانواده الگوهای تدریس

1 الگوی آموزش مستقیم

1 روش تدریس غیرمستقیم

1 الگوی تدریس کاوشگری گروهی

1 روش کاوشگری گروهی

1 روش یادسپاری

1 بدیعه پردازی

1 یادگیری از شبیه سازها

 

مطالب مرتبط

bullet پژوهشها و مقالات حوزه مطالعات آموزش عالی ایران

bullet  مطالب و نکات آموزشی

bullet نشریه های اطلاع رسانی - ترویجی

bullet  نشریه های علمی در حوزه مطالعات و تحقیقات آموزش عالی و دانشگاه در ایران 

bullet  همایش و کنفرانس در حوزه مطالعات و تحقیقات آموزش عالی و دانشگاه در ایران 

bullet  کتابشناسی در حوزه مطالعات و تحقیقات آموزش عالی و دانشگاه در ایران

bullet نگاهی نو

bullet پایگاههای مفید