bullet جایگاه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی در اسناد بالادستی:

1. نقشه جامع علمی کشور: ساماندهی نظام استاندارد علم و فناوری؛ طراحی نظام کارآمد برای نظارت و ارزیابی؛ لحاظ نمودن میزان رفع نیازهای جامعه در شاخصهای رتبه بندی؛ تدوین شاخصهای سنجش بهره وری نظام علم و فناوری و پایش آنها؛ حمایت از جوایز ملی تعالی و ارتقای عملکرد در نهادهای علم، فناوری و نوآوری.

2. قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران: استقرار نظام جامع نظارت و ارزیابی و رتبه بندی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی؛ استقرار نظام یکپارچه پایش و ارزیابی علم و فناوری کشور تحت نظر شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری.

3. قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم: ارزیابی جامع عملکرد نظام ملی علوم، تحقیقات و فناوری؛ تعیین ضوابط، معیارها و استانداردهای علمی مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی، رشته ها و مقاطع تحصیلی؛ نظارت بر فعالیتهای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور؛ ارزیابی مستمر هر گونه واحد آموزش عالی و تحقیقاتی و جلوگیری از ادامه فعالیت، تعلیق فعالیت و انحلال آنها؛ ارزیابی و اعتبارسنجی علمی دانشگاهها، مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور (ویراست نخست نظام جامع نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری، 1395: 6).bullet  مأموریت نظام:

مأموریت نظام نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت عتف، ضمن توجه به یکپارچه سازی سیاستها و اقدامات، ارتقای کیفیت سیاستگذاری و برنامه ریزی در سطح وزارتخانه، دانشگاهها و مراکز آموزش عالی، پژوهشگاهها و پارکهای علم و فناوری از طریق بررسی و ارزیابی مؤلفه های درون دادی، فرایندی و برون دادی آموزش عالی است. نظام یکپارچه نظارت و ارزیابی، ضمن فراهم آوردن زمینه پاسخگویی نظام ملی علم و فناوری به ذینفعان درونی و بیرونی، امکان لازم را برای تضمین کیفیت نظام مند آموزش عالی و مقایسه بررسی وضعیت موجود با استانداردهای بین المللی، منطقه ای و ملی را فراهم می آورد (ویراست نخست نظام جامع نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری، 1395: 13).

 

bullet چشم اندازهای نظام:

نظام نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به عنوان مرجع پایش و ارزیابی نقاط ضعف، قوت و چالشها و فرصتهای نظام آموزش عالی در یک افق پنج ساله، به طراحی، تدوین، سامان دهی و اجرای الگوها و فرایندهای نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت در آموزش عالی خواهد پرداخت که منجر به شکل گیری یک نهاد ملی تضمین کیفیت آموزش عالی و اعتباربخشی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری در سطح منطقه ای، ملی و بین المللی خواهد بود (ویراست نخست نظام جامع نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری، 1395: 13).bullet اهداف نظام:

1 ارتقای کیفیت نظام تصمیم گیری و سیاست گذاری در نظام علوم، تحقیقات و فناوری (حوزه های ستادی)

1 اشاعه و نهادینه سازی فرهنگ نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت در نظام عتف

1 ارتقای کیفیت آموزشی، پژوهشی و فناوری، دانشجویی، فرهنگی و اجتماعی و اجرایی

1 بهبود کیفیت مؤلفه های درون دادی، فرایندی و برون دادی نظام عتف

1 شناسایی نقاط قوت و ضعف، چالشها و فرصتهای نظام عتف

1 افزایش بهره وری (کارایی و اثربخشی) با استفاده از فرایند نظام مند نظارت و ارزیابی نظام عتف

1 فراهم آوردن زمینه پاسخگویی نظام ملی علم و فناوری به ذینفعان درونی و بیرونی

1 تضمین کیفیت نظام مند آموزش عالی از طریق بررسی وضعیت موجود با استانداردهای بین المللی، منطقه ای و ملی (ویراست نخست نظام جامع نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری، 1395: 14).

 

bullet اهداف نظام جامع نظارت و ارزیابی علوم، تحقیقات و فناوری به استناد ماده 2 آیین نامه نظام نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری:

1 شناسایی نقاط ضعف و قوت و چالشها و فرصتهای نظام آموزش عالی

1 ارتقای کیفیت مؤلفه های دروندادی، فرایندی و بروندادی آموزش عالی

1 شناسایی و کاربست عاملهای تضمین کننده کیفیت آموزشی، پژوهش و فناوری، دانشجویی، فرهنگی و اجتماعی و اجرایی

1 تقویت زمینه های تصمیم گیری و سیاستگذاری در نظام آموزش عالی (حوزه ستادی)

1 ایجاد زمینه افزایش بهره وری (کارایی و اثربخشی) با استفاده از فرایند نظام مند نظارت و ارزیابی نظام آموزش عالی

1 تعمیق و اشاعه فرهنگ نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت در نظام آموزش عالی

1 تقویت زمینه های پاسخگویی نظام ملی علم و فناوری به ذینفعان درونی و بیرونی

1 تضمین کیفیت نظام مند آموزش عالی از طریق بررسی وضعیت موجود در قیاس با استانداردهای ملی، منطقه ای و بین المللی برگرفته از چالشها و در راستای راهبردهای مصرح در سند گفتمان توسعه آموزش عالیbullet  اصول و ارزشهای نظام:

1 پرهیز از هر گونه واگرایی توسط بازیگران نظام و حفظ یکپارچگی آن

1 فعال سازی تمامی ظرفیتهای موجود در حوزه عتف کشور و بالاخص بخش نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت برای استقرار نظام کارآمد عتف

1 پرهیز از مداخله و ایجاد مقاومت در درون نظام توسط بازیگران آن

1 ماهیت حرفه ای و تخصصی نظارت و ارزیابی آموزش عالی

1 جامعیت و انعطاف پذیری فرایندها و سازوکارهای نظارت و ارزیابی

1 تمرکز زادیی به منظور تعمیق مشارکت همگانی

1 انتقال درست اطلاعات و نتایج ارزیابی به ذینفعان (سازمانها و نهادهای مرتبط داخل و خارج از وزارتخانه، اعضای هیئت علمی، دانشجویان، جامعه علمی) (ویراست نخست نظام جامع نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری، 1395: 14).

 

bullet راهبردهای نظام:

پس از آنکه نقاط ضعف درونی و چالشهای بیرونی مرکز مشخص شد، شورای سیاست گذاری می باید با بهره گیری از مسائل راهبردی به تعیین راهبردهای کاهش نقاط ضعف و به حداقل رساندن آن مبادرت نماید. همچنین لازم است از طریق شناسایی تهدیدها و چالشهای بیرونی در حوزه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت، تعارضهای موجود در داخل و خارج از مرکز مشخص و راهکارهای حل آنها، تعیین گردد. در این راستا لازم است راهبردهای مرکز، جهت فعالیتها و اقدامات لازم برای دستیابی به اهداف ترسیم و چگونگی دستیابی به موقعیتهای مطلوب و خنثی کردن تهدیدات در حال و آینده مشخص گردند. در ادامه به راهبردهای اساسی نظام جامع نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی، اشاره می گردد.

1. استقرار نظام جامع نظارت و ارزیابی آموزش عالی

- ایجاد مدیریت یکپارچه در سیاستگذاری و برنامه ریزی فعالیتهای اجرایی نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت

- بازنگری در ساختارها و وظایف رده های مدیریتی نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت

- بهره گیری از توانمندیهای انجمنهای تخصصی و بخش غیردولتی برای ارزیابی و ایجاد زمینه مشارکت و تشریک مساعی همه ذینفعان برای ارتقا و تضمین کیفیت نظام آموزش عالی

- طراحی و اجرای الگوی مناسب برای ارزیابی راهبردی نظام جامع علم و فناوری

- طراحی و اجرای الگوی مناسب برای نظارت و ارزیابی بر مؤسسات پژوهشی و مراکز آموزش عالی

- طراحی و اجرای الگوی مناسب برای ارزیابی مؤسسات پژوهشی

- توسعه توانمندی و اختیارات هیئتهای استانی نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت

- توسعه توانمندی دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی در نظارت،، ارزیابی و تضمین کیفیت فعالیتهای خویش

- طراحی و اجرای برنامه های راهبردی و عملیاتی به منظور ارتقای فرهنگ و اشاعه و نهادینه سازی نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت در نظام آموزش عالی

- تفویض اختیار به هیئتهای استانی و توجه به مناطق ده گانه کشور در نظارت و ارزیابی نظام آموزش عالی

2. استقرار نظام اعتباربخشی، تضمین کیفیت و رتبه بندی نظام آموزش عالی

- طراحی و اجرای الگوی مناسب برای تضمین کیفیت دروندادها، فرایندها، محصول و بروندادهای نظام عتف با بهره گیری از استانداردها و شاخصهای بین المللی، منطقه ای و ملی

- طراحی نظام اعتباربخشی و تضمین کیفیت و رتبه بندی مراکز آموزش عالی

- برقراری پیوند با شبکه های ارزیابی جهانی، انجمنهای اعتباربخشی و مؤسسات ارزیابی و تضمین کیفیت

- تدوین برنامه های همکاری منطقه ای و بین المللی در حوزه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت

- اعتباربخشی نظام آموزش عالی کشور به منظور فراهم آوردن زمینه پاسخگویی نظام عتف به ذینفعان

- نهادینه کردن ارزیابی درونی در واحدهای دانشگاهی به عنوان یکی از فرایندهای اصلی برنامه ریزی بهبود کیفیت فعالیتهای آموزشی، فرهنگی و پژوهشی در دانشگاههاbullet راهبردها و سیاستهای نظام جامع نظارت و ارزیابی علوم، تحقیقات و فناوری به استناد ماده 3 آیین نامه نظام نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری:

1- استقرار نظام جامع نظارت و ارزیابی علوم، تحقیقات و فناوری

1-1 - ایجاد مدیریت یکپارچه در سیاست گذاری و برنامه ریزی فعالیتهای اجرایی نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت

1-2- بازنگری در ساختارها و وظایف رده های مدیریتی نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت

1-3 - بهره گیری از توانمندی های انجمنهای تخصصی و بخش غیردولتی برای ارزیابی و ایجاد زمینه مشارکت و تشریک مساعی همه ذینفعان برای ارتقا و تضمین کیفیت نظام آموزش عالی

1-4 - طراحی و اجرای الگوی مناسب برای ارزیابی راهبردی نظام آموزش عالی

1-5- طراحی و اجرای الگوی مناسب برای نظارت و ارزیابی بر مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری

1-6- توسعه توانمندی و تفویض اختیارات به هیئت های استانی نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری و توجه به مناطق ده گانه کشور در نظارت و ارزیابی نظام آموزش عالی

1-7- توسعه توانمندی دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی و فناوری در نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت فعالیتهای خویش و نائل آمدن به جایگاه ارزشمند "خود نظارتی" و "خود ارزیابی"

1-8- طراحی و اجرای برنامه های راهبردی و عملیاتی به منظور ارتقای فرهنگ و اشاعه و نهادینه سازی نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت در نظام آموزش عالی

2- استقرار نظام اعتباربخشی و تضمین کیفیت و رتبه بندی مراکز آموزش عالی

1-1- طراحی و اجرای الگوی مناسب برای تضمین کیفیت دروندادها، فرایندها، محصول و بروندادهای نظام آموزش عالی با بهره گیری از شاخصها و استانداردهای بین المللی، منطقه ای و ملی

1-2- طراحی نظام اعتباربخشی و تضمین کیفیت و رتبه بندی مراکز آموزش عالی

1-3- برقراری پیوند با شبکه های جهانی ارزیابی جهانی، انجمنهای اعتباربخشی و مؤسسات ارزیابی و تضمین کیفیت

1-4- تدوین برنامه های همکاری منطقه ای و بین المللی در حوزه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت

1-5- اعتباربخشی نظام آموزش عالی کشور به منظور فراهم آوردن زمینه پاسخگویی نظام آموزش عالی به ذینفعان

1-6- نهادینه کردن ارزیابی درونی در واحدهای دانشگاهی به عنوان یکی از فرایندهای اصلی برنامه ریزی بهبود کیفیت فعالیتهای آموزشی، پژوهشی، فناوری و فرهنگی در دانشگاهها.bullet رویکردهای اصلی نظام نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت:

در نظام نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت، پنج رویکرد مدنظر قرار گرفته است که عبارتند از:

1) بازنگری در ساختار مزکز

2) توجه به تضمین کیفیت و اعتباربخشی مؤسسات آموزش عالی

3) توجه به ارزیابی راهبردی

4) بهره گیری از تمام قابلیتهای سازمانها و نهادهای داخلی و خارجی در امر نظارت و ارزیابی و ایجاد زمینه مشارکت و تشریک مساعی همه ذینفعان در ارتقا و تضمین کیفیت عتف

5) توجه به ارزیابی به عنوان یکی از چرخه های برنامه ریزی و بهبود کیفیت آموزش عالی

 

bullet بررسی کیفی‌تر ریشه‌های به وجود آمدن مسائل و روی آوردن چالش‌های بحث شده در فوق، از طریق تحلیل محتوای اسناد و مدارک و گزارش‌های موجود در تحقیقات و بررسی‌های پیشین و نظرهای کارشناسان خبره، راه‌های برون‌رفت از وضع نامطلوب کنونی و حرکت به‌سوی افق مطلوب را به دست می‌دهد. فراستخواه (1387)، این راه‌ها در نه گام به‌صورت مراحل قاعده‌مند قابل دسته‌بندی‌ کرده است

راه‌حل 1) ساختارهای حمایتی و بسترساز

1-    طراحی و استقرار ساختار مدیریت و تضمین کیفیت در سطوح ستادی و دانشگاهی

2-    استقرار مراکز تضمین کیفیت در سطح دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی و یکپارچه‌سازی و همگرایی؛ انواع ارزیابی‌ها از طریق این مراکز با هدف برهم افزایی؛

3-    استقرار دبیرخانه‌های ارزشیابی و تضمین کیفیت عملکرد در سطوح معاونت‌های حوزه ستادی و سازمان‌های تابعه و مؤسسات پژوهشی؛

4-    تشکیل کمیته ارزیابی بیرونی متشکل از همتایان علمی و تخصصی و خبره‌های حرفه‌ای؛

5-    حمایت از مؤسسات غیردولتی و حرفه‌ای اعتبارسنجی؛

6-    تشکیل کمیته‌های تخصصی به اقتضای تنوع نظام‌های آموزش عالی شامل آزاد، غیرانتفاعی، نیمه‌حضوری و ... ؛

7-    تشکیل کمیسیون طرح‌های ملی شامل: شاخص‌ها و نشانگرها و استانداردها، شبکه اطلاعات ملی و سیستم‌ها و نرم‌افزارها، تعاملات با شبکه بین‌المللی تضمین کیفیت آموزش عالی، پیشنهاد قوانین برای توسعه محیط حقوقی ارزیابی، طرح حمایت از ارزیابی درونی و مستندسازی برنامه‌ها و مؤسسات، طرح حمایت از تشکیل و فعالیت مجامع (مجمع دانشگاه‌ها و مؤسسات اعتبارسنجی شده، مجمع گروه‌ها و برنامه‌های اعتبارسنجی شده، مجمع دفاتر دانشگاه پژوهی و تضمین کیفیت در دانشگاه‌ها و مؤسسات، مجمع شوراهای تخصصی رشته‌ها و میان رشته‌ها، مجمع نهادهای حرفه‌ای و تخصصی، مجمع انجمن‌های علمی، مجمع انجمن‌های دانش‌آموختگان).

راه‌حل 2) قوانین، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های متناسب با ماهیت نهادهای علمی و دانشگاه

1-    تهیه و تدوین دستور عمل فرایند ارزیابی درونی (به‌عنوان پایه اصلی و اولیه هرگونه ارزیابی در علم و آموزش عالی) در سطوح مؤسسات و برنامه‌ها؛

2-    تهیه و تدوین دستور عمل انجام ارزیابی بیرونی در سطوح مؤسسات و برنامه‌ها؛

3-    تدوین رویه‌های قانونی و اداری اعتبارسنجی به تفکیک سطوح مذکور و تصویب در مرجع ذیصلاح؛

4-    اختصاص قسمتی از وقت هر یک از اساتید دانشگاهی به‌عنوان واحد درسی موظف به امر ارزیابی درونی کیفیت گروه مربوط در اجرای آیین‌نامه‌های ارتقا و دستور عمل‌های مربوط به ترفیع و مانند آن‌ها؛

5-    اصلاح و تعمیق رویه‌های ارزیابی دانشجو از کلاس درس در جهت روایی و اعتبار ابزارها، بهبود روش‌ها و اثربخش‌تر شدن نتایج؛

6-    تهیه دستورالعمل ملی ارزیابی داوطلبانه در سطح دانشگاه بر مبنای گروه‌های همگن دانشگاهی، معیارها و شاخص‌های وزن دهی شده رتبه‌بندی و شیوه اجرایی آن؛

7-    تهیه دستورالعمل ملی ارزیابی بیرونی دانشگاه‌ها و مؤسسات داوطلب (پس از طی مرحله ارزیابی درونی) توسط همتایان علمی؛

راه‌حل 3) طراحی و تدوین شاخص‌ها و استانداردها با همکاری خود دانشگاهیان، انجمن‌های علمی و نهادهای تخصصی و حرفه‌ای

1-    طراحی و تدوین استانداردهای اعتبارسنجی به تفکیک برنامه و مؤسسه در سطوح عمومی و اختصاصی در هر یک از رشته‌های آموزشی؛

2-    طراحی و تدوین استانداردها و الزامات ایجاد و راه‌اندازی دوره‌های آموزشی و ارتقای آن‌ها؛

3-    طراحی و تدوین استانداردهای محتوای برنامه‌های آموزشی به تفکیک هر یک از رشته‌ها.

راه‌حل 4) توسعه منابع اطلاعاتی و آمار ثبتی نظام علمی با مشارکت خود دانشگاه‌ها و نهادهای علمی

1-    انسجام‌بخشی و یکپارچه‌سازی همه فعالیت‌های آمار آموزش عالی در سطح کشور؛

2-    توسعه شبکه پایگاه‌های داده‌ای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی با مشارکت خود دانشگاه‌ها و نهادهای علمی؛

3-    حمایت از دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی در جهت تقویت زیرساخت‌های نظام اطلاعات آموزش عالی.

راه‌حل 5) توسعه منابع انسانی

1-    طراحی و اجرای کارگاه‌های آموزشی تخصصی: الف) حمایت از دانشگاه‌ها در جهت دانش‌افزایی هیئت‌علمی در خصوص انواع ارزیابی‌ها و بسط و اشاعه فرهنگ ارزشیابی؛ ب) حمایت از کارگاه‌های آموزشی تخصصی مدیران و کارشناسان ارزیابی آموزشی اعم از سطح ستاد (حوزه‌های آموزشی، پژوهشی و فناوری) و در سطح دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی؛

2-    حمایت از راه‌اندازی و ایجاد دوره‌های تحصیلات تکمیلی و فوق دکترا در حوزه مدیریت کیفیت در آموزش عالی.

راه‌حل 6) توسعه منابع اعتباری

1-    مشخص کردن درصدی از بودجه سالانه وزارت در حوزه ستادی و حوزه‌های دانشگاهی برای هزینه کردن در ابعاد آموزشی، پژوهشی و اجرایی ارزشیابی کیفیت در آموزش عالی؛

2-    حمایت از شکل‌گیری بازار رقابتی اعتبارسنجی بر مبنای عرضه و تقاضا به‌گونه‌ای که دانشگاه‌ها و مؤسسات برای اعتباربخشی به خود به نهادهای حرفه‌ای و خصوصی ارزیابی رجوع کنند و هزینه‌های ارزیابی بیرونی را بپردازند.

راه‌حل 7) طراحی و تدوین نرم‌افزارها

1-    توسعه پرتال اطلاعات ملی نظام علمی برای پایش ملی آن در جهت شفافیت و پاسخگویی؛

2-    طراحی و تدوین نرم‌افزارها و سایت تخصصی ارزشیابی کیفیت در هر یک از سطوح یادشده؛

3-    طراحی و تدوین سیستم ارزیابی در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی با مشارکت خود آن‌ها و بر مبنای اصول استقلال دانشگاهی.

راه‌حل 8) تعاملات در سطوح ملی و بین‌المللی

1-    طراحی و تدوین چارچوب مشارکت و همکاری فعال انجمن‌ها و فرهنگستان‌ها در حوزه ارزشیابی کیفیت در آموزش عالی؛

2-    تدوین و تصویب سند همکاری با مؤسسات اعتبارسنجی بین‌المللی و برگزاری دوره‌های مشترک آموزشی؛

3-    پیگیری و به نتیجه رساندن تشکیل شبکه کشورهای اسلامی برای تضمین کیفیت آموزش عالی؛

4-    حمایت از همکاری‌های بین‌المللی دانشگاهی در زمینه تضمین کیفیت؛

5-    ارزیابی‌های بیرونی و اعتبارسنجی با مشارکت دانشگاه‌های معتبر خارجی از کشور و تدوین چارچوب همکاری‌های مربوط.

راه‌حل 9) زمینه‌سازی برای توسعه نهادهای حرفه‌ای درجه‌بندی و احساس نیاز مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی برای ارتقای رتبه در فضای رقابتی

 فراستخواه، مقصود (1387). بررسی وضع موجود و مطلوب ارزیابی نظام علمی در ایران با تأکید بر بخش آموزش عالی، فصلنامه سیاست علم و فناوری، شماره 2، صفحات 58-43.

bullet علاوه بر این بر اساس تحلیل اسنادی، به راهبردهای زیر نیز می توان اشاره نمود:

1 بازنگری در ساختار دفاتر نظارت و ارزیابی دانشگاه‌ها

1 ایجاد سازوکار مناسب نظارت و ارزیابی به‌منظور اجرای سیاست‌های تضمین کیفیت، توسعه و تعالی دانشگاه

1 استقرار و نهادینه‌سازی نظام پایش و تضمین کیفیت دانشگاه

1 استقرار نظام بهبود مستمر کیفیت علمی، آموزشی و تربیتی دانشگاه

1 تأکید بر مؤلفه‌های حمایت و توانمندسازی به‌جای مؤلفه‌های کنترلی

1 حرکت به سمت مؤلفه‌های دانشگاه یادگیرنده و دانشگاه سازگار شونده؛ خودارزیابی، خودسازمان‌دهی و ...

1 نهادینه کردن فرهنگ پذیرش ارزش‌های ارزیابی، ارزشیابی، اعتبارسنجی و تضمین کیفیت در دانشگاه

1 سنجش دستاوردهای یادگیری دانشجویان

1 ارزیابی میزان تحقق سند راهبردی، سیاست‌ها و برنامه‌های سالانه دانشگاه

1 ارزیابی کیفیت عملکرد معاونت‌ها و حوزه‌های تابعه دانشگاه

1 ارزیابی کیفیت عملکرد نیروی انسانی دانشگاه

1 ارزیابی میزان موفقیت در اجرای مصوبات هیئت‌امنا و هیئت‌رئیسه

1 سنجش میزان موفقیت کمیته‌ها، شوراها و کارگروه‌های تخصصی دانشگاه

1 ارزیابی میزان تحقق مؤلفه‌های بهبود و تحول نظام اداری

1 توانمندسازی اعضای هیئت‌علمی و کارکنان دانشگاه در خصوص خودارزیابی

1 همسوسازی برنامه‌های تضمین کیفیت دانشگاه با نهادها و اسناد بالادستی کشور

1 اصلاح سازوکارهای نظارت و ارزیابی ارکان دانشگاه

1 انجام ارزیابی درونی گروه‌های آموزشی

1 تدوین برنامه بالندگی اعضای هیئت‌علمی

1 ایجاد شبکه کیفیت یاددهی یادگیری با جلب مشارکت اعضای محترم هیئت‌علمی   قوانین و مقررات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیتآیین نامه نظام نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری به شماره 193811/و مورخ 1395/9/2

 

برخی پژوهش ها و مقالات آموزش عالی ایران در حوزه نظام ارزیابی و تضمین کیفیتمطالب مرتبط

bullet پیش فرضها و اصول مهم در مقوله تضمین کیفیت نهادهای دانشگاهی بر اساس تحلیل اسنادی صورت گرفته

bullet مهمترین عوامل ارتقای کیفیت آموزش عالی ایران

bullet اهداف و راهبردهای نظام نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی