با زحمات فرزندان محترم و معزز شاهد و ایثارگر  و تلاش ها و پیگیری های اداره ستاد شاهد و امور ایثارگران دانشگاه به عنوان خدمتگزاران و خادمان این عزیزان در  دانشگاه نیشابور،  افتخارات ذیل کسب شده است

 امید است با اقدامات شایسته، بتوانیم در راستای دستیابی به اهداف چشم انداز و بلند مدت دانشگاه نیشابور گام برداریم.

 

سال تحصیلی 1396

  •  فاطمه دربهشتی پذیرفته شده مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه بیرجند
  • بهزاد عباس زادگان پذیرفته شده مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه نیشابور
  • فرزانه لطفی پذیرفته شده مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه نیشابور
  • آزاده نیکوعمل پذیرفته شده مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه نیشابور

 

سال 1395

  • زینب تربت ساز پذیرفته شده مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه مازندران
  • الهام درودی پذیرفته شده مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه نیشابور

  

سال 1394

  • سودابه نیک منش پذیرفته شده مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه اصفهان
  • مجید شیرازیان پذیرفته شده مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد
  • مریم فتاحی پور پذیرفته شده مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه اصفهان
  • محمد زهدی پذیرفته شده مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه نیشابور