با زحمات فرزندان محترم و معزز شاهد و ایثارگر  و تلاش ها و پیگیری های اداره ستاد شاهد و امور ایثارگران دانشگاه به عنوان خدمتگزاران و خادمان این عزیزان در  دانشگاه نیشابور،  افتخارات ذیل کسب شده است

 امید است با اقدامات شایسته، بتوانیم در راستای دستیابی به اهداف چشم انداز و بلند مدت دانشگاه نیشابور گام برداریم.

 

سال تحصیلی 1396

 

1-    فاطمه دربهشتی پذیرفته شده مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه بیرجند

2-    بهزاد عباس زادگان پذیرفته شده مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه نیشابور

3-    فرزانه لطفی پذیرفته شده مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه نیشابور

4-     آزاده نیکوعمل پذیرفته شده مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه نیشابور

 

سال 1395

 

1-    زینب تربت ساز پذیرفته شده مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه مازندران

2-    الهام درودی پذیرفته شده مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه نیشابور

 

 

سال 1394

 

1-    سودابه نیک منش پذیرفته شده مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه اصفهان

2-    مجید شیرازیان پذیرفته شده مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد

3-    مریم فتاحی پور پذیرفته شده مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه اصفهان

4-     محمد زهدی پذیرفته شده مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه نیشابور