اعضا:

این مجمع در سال 1392با هیئت موسس نه نفره ای شامل آقایان دکتر سخایی دکتر حقیقی دکتر رحماندوست دکتر مظلومی نژاد حاج آقا رفیقیان حاج آقا گلچین و جناب آقای نصیرایی شروع بکار کرد و در تاریخ 93/3/4رسما تاسیس گردید.