باطلاع دانشجویان و اساتید گرامی می رساند آدرس اینترنتی سامانه دانشجویی و اساتید به آدرس pooya.neyshabur.ac.ir تغییر پیدا کرده است.

همچنین باطلاع همکاران آموزش می رساند سامانه آموزش نیز به آدرس sadaf.neyshabur.ac.ir تغییر پیدا کرده است

 

با تشکر

مرکز فناوری اطلاعات و رایانه