نظربه اعلام وزارت محترم امور خارجه مبنی بر ارائه  بورس تحصیلی دوره های کوتاه مدت ازسوی دولت کشور هلند، اطلاعات تکمیلی در فایل ذیل جهت استحضار و بهره برداری دانشجویان محترم  تقدیم میگردد.

NUffic.pdf