بر اساس مصوبه شورای آموزشی دانشگاه به تاریخ 1399/05/12  مقرر گردید کلیه کلاسهای نیمسال اول 1400-99 مجازی بوده و چنانچه شرایط تغییر کرده و امکان برگزاری حضوری مهیا گردد، اطلاع رسانی خواهد شد.  شروع کلاسهای مجازی بنا به تقویم تحصیلی پیش بینی شده 29شهریور ماه  1399خواهد بود.