جلسه شورای آموزشی با موضوع تصمیم گیری در خصوص نحوه برگزاری کلاسهای کارگاهی و عملی در تاریخ ۱۱ خردادماه ۱۳۹۹ تشکیل گردید. مصوبات این جلسه از طریق این لینک قابل مشاهده است.