با توجه به شرایط کنونی و به دلیل شیوع ویروس کورونا، در ارتباط با نحوه ادامه فعالیت های آموزشی دانشگاه در نیمسال جاری شورای آموزشی دانشگاه با حضور رئیس محترم دانشگاه برگزار شد.

متن مصوبات این جلسه، ارائه شده توسط اداره محترم آموزش دانشگاه نیشابور، در اینجا قابل مشاهده است.