به استحضار میرساند به منظور پیمایش وضعیت اشتغال دانش آموختگان و با توجه به تأکید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بر ضرورت اجرای پیمایش وضعیت اشتغال دانش آموختگان سال تحصیلی 95-1394 توسط دانشگاه ها، لینکی در سامانه پیمایش برای دانش آموختگان ارجمند تعریف شده است. از دانش آموختگان محترم  سال تحصیلی 95-1394 دعوت میشود به لینک زیر مراجعه و  اقدام به تکمیل پرسشنامه آنلاین نمایند. با تشکر « اداره آموزش دانشگاه نیشابور»

https://irphe.ac.ir/neyshabur