بدینوسیله پذیرش دانشجویان برتر در مقطع کارشناسی ارشد99 (بدون آزمون) اعلام میگردد. جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام فرم های ذیل را مطالعه نمایید:

 فرم های 1، 2 و گواهی معدل:

form (1).doc

form2 (2).doc

formmoadel.docx