در جلسه شورای آموزشی دانشگاه مورخ1399/1/23 ساعت 10 صبح موارد مختلفی مطرح و بررسی شد که در اینجا به موارد مهم مربرط به دانشجویان محترم در خصوص نحوه برگزاری فعالیتهای آموزشی در نیمسال جاری، شامل کلاسهای آموزشی، امتحانات و ... اشاره می گردد:

  • با توجه به شیوع بیماری کرونا و عدم امکان حضور دانشجویان در دانشگاه مقرر گردید برنامه آموزشی نیمسال دوم 1398-1399 مطابق تقویم آموزشی با رعایت کامل موارد ذیل توسط اساتید و دانشجویان ادامه یافته و امتحانات پایان نیمسال پس از فراهم شدن شرایط حضور دانشجویان برگزار گردد.
  • کلیه جلسات دروس نظری (تئوری) بایستی به صورت مجازی (آنلاین یا آفلاین) با نظارت دانشکده ها از مورخ1399/1/23 برگزار گردد.
  • در خصوصدروس عملی آزمایشگاهی و کارگاهی مقرر گردید این دروس پس از بازگشایی دانشگاه ها به صورت فشرده برگزار گردد. در مورد دروس نظری - عملی بخش عملی آن پس از حضور دانشجویان به صورت فشرده برگزار و نمره کل درس در همین ترم (نیمسال دوم 1398-1399) ثبت خواهد شد. لازم به ذکر است در صورت بروز شرایط جدید، مجدد تصمیم گیری خواهد شد.
  • مصوب گردید پس از مساعد شدن شرایط حضور دانشجویان در دانشگاه، حداقلسه هفته کلاس به صورت حضوری جهت رفع اشکال و کلاس های عملی-کارگاهی برگزار گردد.در صورتیکه به هر دلیل شرایط برای حضور دانشجویان در کلاسهای رفع اشکال فراهم نگردد برگزاری یک جلسه به ازای هر واحد از درس (مثلا 2 جلسه برای یک درس دو واحدی ) به صورت آنلاین با همکاری مرکز آموزش های الکترونیک الزامی می باشد.
  • دانشجو در نیمسال دوم 1398-1399 مجاز می باشد حداکثردو درس نظری یا عملی را بدون رعایت کف واحد های باقی مانده از طریق سیستم پویا و پس از تایید مدیر گروه حذف نماید. بازه زمانی این درخواست از 1 الی 31 خرداد ماه 1399می باشد. ضمنا دروس ارائه شده در نیمسال اول 1399-1400 مطابق با ترم بندی دانشکده ها خواهد بود.