با توجه به استفاده دانشجویان و مدرسین گرامی دانشگاه نیشابور از سامانه های آموزش مجازی، با کمک همکاران، به خصوص جناب آقای مهندس بکاییان در واحد فناوری اطلاعات، فایلهای آموزشی نحوه استفاده از سامانه های آموزش مجازی در پایگاه واحد فناوری اطلاعات قرار داده شد و از اینجا قابل دسترسی است. فایلهای آموزشی در بخشهای مختلف مخصوص اعضای محترم هیات علمی، کارمندان، و دانشجویان دسته بندی شده اند.