راهنمای پیشگیری و کنترل کووید 19 با محوریت استفاده از ماسک تنفسی برای آگاهی و بهره برداری همکاران در راستای حفظ سلامت و بهداشت محیط کار در فایل زیر ارائه میگردد.

WriteBuffer[10-54-33-386].pdf