بدینوسیله به اطلاع دانشجویان محترم دانشگاه نیشابور می رساند شروع کلاسهای نیم سال اول تحصیلی  99-98  از  تاریخ 98/7/6 می باشد.