اساسنامه ساختار هیات امناء

ماده 1

مجمع خیرین دانشگاه نیشابور نام سازمان مردم نهاد مورد نظر هیات امناء است که در این اساسنامه به لحاظ رعایت اختصار مجمع  نامیده میشود .

ماده 2

نوع فعالیت: کلیه فعالیتهای مجمع غیر سیاسی وغیر انتفاعی و غیر دولتی بوده ودر موضوع، با رعایت کامل قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران واین اساسنامه فعالیت خواهند نمود.

ماده3

محدوده فعالیت مجمع در سطح شهرستان می باشد.

ماده 4

محل مرکز اصلی مجمع در استان خراسان رضوی-شهرستان نیشابور به نشانی: ابتدای شهرک بهداری دانشکده هنر دانشگاه تهران واقع است ودر صورت لزوم میتواند پس از کسب مجوز از مرجع صدور پروانه برابر مقررات در سایر نقاط داخل یا خارج از کشور شعبه یا دفتر نمایندگی ایجاد نماید.

ماده5

تابعیت: مجمع تابعیت جمهوری اسلامی ایران را دارد و کلیه اعضای آن التزام خود را به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اعلام می دارند.

ماده6

 مدت فعالیت مجمع از تاریخ تاسیس به مدت نامحدود می باشد.

ماده 7

دارایی اولیه مجمع اعم از منقول و غیر منقول مبلغ 18000000 میباشد که از سوی هیات موسس تماما پرداخت شده ودر اختیار مجمع قرار گرفته است.

ماده 8

هیات موسس مجمع اشخاصی هستند که برای تهیه مقدمات تشکیل قیام نموده وبعداز تاسیس تحت عنوان موسس مسئولیتی نخواهند داشت.

ماده 9

 اهداف مجمع عبارتند از:

الف: کلیات

1فرهنگ سازی جذب کمکهای مردمی برای دانشگاه و اشاعه و تعمیق آن در جامعه

2حمایت از دانشجویان مستعد کم بضاعت وبی بضاعت

3تحقق اهداف خیر خواهانه مجمع از طریق جذب کمکهای نقدی و غیر نقدی

4بستر سازی زمینه اشتغال دانشجویان و دانش آموختگان با توجه به مهارتهای آنها

5اجاد مرکز رفاهی آموزشی فرهنگی و همچنین ارائه خدمات موردنیاز در جهت توسعه آنها

تبصره 1در مواردی که ارائه این خدمات مستلزم استفاده از فضا یا امکانات متعلق به سازمانها یا موسسات دیگری باشد این خدمات از طریق عقد قرارداد با آنها به انجام خواهد رسید.

6ایجادوگسترش و تقویت ارتباط بین دانشگاه جامعه و صنعت

7تقویت تشکل های علمی و فرهنگی دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاه نیشابور

8همکاری با دانشگاه در جهت ارتقای ان به دانشگاه برتر شایسته نام ابرشهر نیشابور

ب: روش اجرایی هدف

1برگزاری جلسات و سمینارهای توجیهی و غیره جهت ترویج فرهنگ مشارکت

2به کارگیری کمکهای نقدی وغیرنقدی برای کمک به دانشجویان

ا3نجام فعالیتهای مرتبط با ایجاد احداث توسعه اجاره و بهره برداری از فضاهای فیزیکی که توسط خیرین با مجمع برای استفاده دانشجویان فراهم می شود.

4استفاده از قابلیتهای اشخاص حقیقی و حقوقی( خیرین) و سایر ارگانها برای اشتغال دانشجویان و دانش آموختگان

5تحصیل زمین ساختمان مسکونی ویا تجاری به صورت ملکی اجاره ای یا اهدایی (وقف یا هبه) به منظور استفاده مستقیم وغیر مستقیم دانشجویان

6کمک همکاری و تقابل مثبت با دانشگاه در تدوین سیاستهای آموزشی و تحقیقاتی در چهارچوب سیاستهای آموزشی کلان کشور به منظور تطابق با پیشرفتهای جدید علمی صنعتی و پژوهشی

7تشویق و ترغیب خیرین موسسات و سازمانها به منظور کمک به تحقق اهداف مجمع

8حق نامگذاری در خصوص کلیه موارد اهدایی وموقوفاتی که از طرف خیرین بر طبق تفاهم نامه بین خیر مجمع و دانشگاه خواهد بود.

ماده 10

ارکان مجمع عبارتند از :

1-مجمع عمومی 2-هیات مدیره3مدیعامل4بازرس

ماده 11وظایف مجمع عمومی موسس

1انجام اقدامات اولیه برای تاسیس مجمع

تهیه و طرح اساسنامه و تصویب آن

انتخاب اعضای هیات امنا

انتخاب اولین مدیران .و بازرسان

تبصره 1اکثریت لازم جهت تشکیل مجمع عمومی موسس در بار اول با حضور نصف بعلاوه یک اعضا بوده ودر صورت عدم حد نصاب اکثریت لازم در بار دوم با حضور یک سوم اعضا رسمیت خواهد یافت.

تبصره 2تصمیمات مجمع عمومی موسس با اکثریت دوسوم آراء حاضرین با تایید مرجع صدور پروانه و دستگاه تخصصی اتخاذ و رسمی می باشد.

ماده 12

مجمع عمومی عادی متشکل از کلیه اعضای هیات امناء که به تعداد 23نفر تشکیل و عالیترین مرجع تصمیم گیری است که به صورت عادی یا فوق العاده تشکیل می شود.

ماده13چنانچه ادامه همکاری هریک از اعضا هیات امنا به علل فوت عزل ویا استعفا غیر ممکن شود. هیات امناء شخص واجد شرایط و مورد اعتماد دیگری را با رای اکثریت نسبی اعضا بعنوان عضو هیات امناء انتخاب می نماید.

ماده 14

مجموع عمومی هیات امناء سالانه از شهریور تا آبان ماه تشکیل خواهد شد. جلسه با حضور نصف به علاوه یک اعضا در بار اول رسمیت یافته وبا حضور هر تعداد از اعضا در بار دوم تشکیل و رسمی خواهد بود.

تبصره 1-اکثریت لازم جهت اتخاذ تصمیم مجمع عمومی عادی نصف بعلاوه یک آرا حاضرین در جلسه رسمی مجمع میباشد. مگر در خصوص انتخاب مدیران یا بازرسان که با اکثریت نسبی خواهد بود. در صورتیکه در دعوت نخست اکثریت حاصل نشد. جلسه دوم به فاصله حداقل 10روز تشکیل و با هر تعداد از اعضای حاضر جلسه رسمیت خواهد یافت.

تبصره 2-مجمع عمومی هیات امناء ممکن است به صورت فوق العاده در هر زمان به تقاضای هیات مدیره یا بازرس ها یا یک پنجم اعضا هیات امناء در صورتیکه هیات امناء یا بازرس ظرف مدت 20 روز به درخواست اعضا مبنی بر تشکیل مجمع عمل ننماید، تشکیل می گردد.

تبصره 3دعوت برای مجمع عمومی عادی از طریق درج آگهی در روزنامه کثیر الانتشار حداقل 10روز و حداکثر 40روز قبل از برگزاری مجمع ویا دعوت کتبی-تلفنی صورت میگیرد.

تبصره 4روزنامه کثیر الانشار برای درج آگهی ها روزنامه رسالت باشد.

ماده15

1وظایف مجمع عمومی عادی امناء

انتخاب اعضای هیات مدیره و بازرسان (اصلی وعلی البدل)

استماع و رسیدگی به گزارش هیات مدیره وبازرس (ها)

تعیین خط مشی کلی مجمع

بررسی و تصویب یا رد پیشنهادهای هیات مدیره

تعیین عضو جانشین هیات امناء

تصویب ترازنامه و بودجه مجمع

تعیین روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی ها و دعوتنامه

عزل اعضای امنا هیات مدیره و بازرسان

ماده 16

مجمع عمومی فوق العاده  با شرایط زیر تشکیل خواهد شد:

  • با درخواست اکثریت اعضای هیات مدیره یا بازرس
  • با درخواست یک پنجم اعضای امناء

تبصره 1- دعوت برای مجمع عمومی فوق العاده کتبی بوده و حداقل 10 روز قبل تشکیل آن به اطلاع اعضا امناء خواهد رسید.

تبصره 2- اکثریت لازم جهت تشکیل مجمع عمومی فوق العاده بار اول همان شرایط مجمع عمومی عادی می باشد ودر بار دوم با حضور بیش از یک سوم اعضای امناء تشکیل می گردد.

ماده 17

وظایف مجمع عمومی فوق العاده:

1-تصویب تغییرات اساسنامه

2-بررسی و تصویب یا رد انحلال

3-تغییر در میزان سرمایه

4-انحلال قبل از موعد

5-هرگونه تغییر در ماهیت

ماده 18

جلسات مجامع عمومی امنا توسط هیات رئیسه ای مرکب از یک رئیس، یک منشی و دو ناظر اداره می شوند.

تبصره1-اعضای هیات رئیسه نباید از بین کاندیداهای هیات مدیره و بازرسان باشند وبا اعلام قبولی نامزدی خو ددر مجمع عمومی انتخاب خواهند شد.

ماده 19-

هیات مدیره:

مجمع هیات مدیره ای مرکب از 5 عضو اصلی و دو عضو علی البدل خواهد بود.

تبصره 1- جلسات هیات مدیره با حضور بیش از نصف اعضای رسمیت یافته و تصمیمات متخذه با اکثریت آراء حاضرین معتبر خواهد بود.

تبصره2-شرکت اعضای هیات مدیره در جلسات آن ضروریست و غیبت هر یک از اعضا بدون عذر موجه و بدون اطلاع قبلی تا 3جلسه متوالی ویا 6 جلسه متناوب در حکم استعفای عضو غایب خواهد بود.

تبصره3-دعوت از اعضای هیات مدیره باید حداقل 5 روز قبل از تشکیل جلسه به صورت قانونی انجام پذیرد.

ماده 20

در صورت استعفا یا فوت یا سلب شرایط از هریک از اعضای هیات مدیره یا بازرس علی البدل برای مدت باقیمانده هیات مدیره یا بازرس بجای عضو اصلی انجام وظیفه خواهد نمود.

در صورتیکه تعداد هیات مدیره یا بازرس به هر دلیل کمتر از تعداد اعضاء اصلی شود. و ورود اعضای علی البدل نیز موجب تکمیل آن نشود مجمع عمومی حسب مورد به صورت عادی یا به صورت فوق العاده جهت تکمیل تعداد باقیمانده اعضا برگزار خواهد گردید.

ماده 21

هیات مدیره علاوه بر جلساتی که بطور مرتب و حداقل هر ماه یک بار تشکیل می گردد. بنا به ضرورت با دعوت کتبی یا تلفنی رئیس یا نائب رئیس تشکیل جلسه فوق العاده خواهد بود..

تبصره: نحوه تشکیل جلسه فوق العاده بموجب آیین نامه داخلی است که به تصویب هیات مدیره خواهد رسید.

ماده 22اعضای هیات مدیره که در اولین جلسه ای که بعد از انتخاب شدن تشکیل می دهند از بین خود یک نفر رئیس ویک نفر نائب رئیس  ویک نفر خزانه دار انتخاب خواهند نمود، حدود اختیارات آنها را اساسنامه وی آیین نامه ای که به تصویب مجمع عمومی امناء خواهد رسید مشخص می نماید.

تبصره1- هیات مدیره در هر موقع می تواند افراد فوق الذکر را از سمت های مذکور عزل کند.

تبصره2-هیات مدیره در صورت لزوم میتواند سمت های دیگری برای سایر اعضا هیات مدیره تعریف نماید.

ماده 23-

هیات مدیره برای مدت 2سال انتخاب خواهند شد. انتخاب مجدد هیات مدیره برای دوره های بعدی بلامانع بوده و همچنین هیات مدیره موظف است حداکثر 3ماه قبل از پایان تصدی خود از مجمع عمومی امناء به منظور انتخابات هیات مدیره جدید دعوت نماید.

هیات مدیره قبل از درج آگهی موظف است دستور و زمان برگزاری مجمع را به تایید مرجع صدور پروانه برساند. حداقل ده روز قبل از پایان تصدی خود نتیجه انتخابات را به مراجع ذی ربط وذی صلاح اعلام نماید.

ماده 24

هیات مدیره نماینده قانونی مجمع بوده وظایف و اختیارات آن در چارچوب اساسنامه بشرح ذیل می باشد:

حفظ و حراست اموال منقول و غیر منقول، رسیدگی به حساب ها، پرداخت دیون و وصول مطالبات ، اجرای مصوبات مجامع عمومی ، افتتاح حساب در بانکها طی انجام تشریفات قانونی تعقیب جریانات قضایی و اداری و ثبتی در کلیه مراحل قانونی در محاکم، تعیین حکم و تعیین وکیل و عزل آن، قطع و فصل دعا وی از طریق سازش( مصالحه) و در صورت اقتضاء تفویض و واگذاری تمام یا قسمتی از اختیارات خود به به هر شخص دیگر اعم از حقوقی یا حقیقی با حق تو کیل و سایر وظایفی که بر اساس اساسنامه به هیات مدیره واگذار گردیده، به طور کلی هیات مدیره می تواند هر اقدام و معامله ای که ضروری بداند در مورد نقل و انتقال منقول که مستلزم تصویب مجمع عمومی می باشد پس از تصویب مجمع به نام مجمع انجام دهد.

تبصره 1-جز درباره موضوعاتی که به موجب مفاد این اساسنامه اخذ تصمیم و اقدام درباره آن ها در صلاحیت خاص هیات امناء است، هیات مدیره کلیه اختیارات لازم برای اداره امور مشروط به رعایت حدود اهداف و اساسنامه را دارا می باشد.

تبصره 2-هیات مدیره پس از تصویب می تواند در انجام معاملات ویا پرداخت هزینه های جاری مجمع تا مبلغ 800000000 ریال بدون تصویب مجمع عمومی راساً  اقدام نماید.

ماده 25

مجمع عمومی عادی امناء یک نفر را به عنوان بازرس اصلی ویک نفر را به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب خواهد نمود.

ماده 26

هیات مدیره از بین خود یا خارج یک نفر را به سمت مدیر عامل انتخاب نموده و حدود اختیارات و مدت متصدی و حق الزحمه او را تعیین می نماید

تبصره : مدیر عامل نمی تواند در عین حال رئیس هیات مدیره باشد مگر با تصویب سه چهارم آراء حاضرین اعضای مجمع عمومی

ماده 27

بازرس می تواند در هر موقع هر گونه رسیدگی و بازرسی را در مورد عملیات بنیاد انجام داده و اسناد و مدارک اطلاعات مربوطه را مطالبه کرده و مورد رسیدگی قرار دهد و در صورت لزوم تقاضای تشکیل جلسه فوق العاده مجمع عمومی را بنماید .

ماده28 هیات مدیره ،مدیر عامل و بازرسان تا زمانیکه جانشین آن ها از سوی مجمع عمومی انتخاب نشده اند در مسئولیت خود باقی خواهند بود

ماده 29

اشخاص ذیل نمی توانند به عنوان بازرس انتخاب شوند :

1- کسانی که به علت ارتکاب جرم و به موجب حکم قطعی دادگاه از حقوق اجتماعی کلا و یا بعضا محروم شده باشند

2- مدیران و مدیر عامل

3- اقربای سببی و نسبی مدیران و مدیر عامل تا درجه سوم از طبقه اول و دوم

4- همسر اشخاص مذکور در بند 2

تبصه: انتخاب مجدد بازرسان بلامانع است .

ماده 30

وظایف بازس بشرح ذیل است

1- بررسی کلیه اسناد و اوراق مالی و تهیه گزارش برای مجامع عمومی امنا

2- مطالعه گزارش سالانه هیات مدیره اعم از مالی و غیر مالی و تهیه گزارش عملکرد برای اطلاع مجمع عمومی

3- گزارش هر گونه تخلف هیات مدیره از مفاد اساسنامه به مجمع عمومی امنا

4- اظهار نظر کتبی درباه صحت صورت دارایی ، عملکرد و مطالب و اطلاعاتی که هیات مدیره و مدیران در اختیار مجمع عمومی گذاشته اند.

5- سایر وظایفی که اساسنامه و قوانین و مقرات موضوعه و عهده بازرس قراداده است

تبصره : بازرس می تواند بدون داشتن حق رای در جلسات هیات مدیره شرکت نماید .

ماده 31

مدیر عامل بالاترین مقام اجرایی مجمع است و در حدود اختیاراتی که از طرف هیات مدیره و اساسنامه به وی تفویض میگردد نماینده مجمع محسوب شده و از طرف مجمع حق امضا داد

تبصره 1- عزل مدیر عامل از اختیارات هیات مدیره می باشد که باید مستند و مدلل باشد

تبصره 2- اگر مدیر عامل عضو هیات مدیره باشد دوره مدیریت عاملی او از مدت عضویتش در هیات مدیره بیشتر نخواهد بود ، لیکن انتخاب مجدد او طبق مقررات این اساسنامه بلامانع می باشد .

تبصره 3- کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور با امضای مدیر عامل و خزانه دار و در غیاب خزانه دار با امضای رئیس هیات مدیره و با مهر مجمع معتبر خواهد بود

ماده 32

مدیر عامل مجری مصوبات مجمع عمومی و هیات مدیره بوده و دارای اختیارات و مسئولیت های ذیل می باشد

1- نمایندگی  قانونی در مراجع رسمی  و نهاد ها و در برابر اشخاص حقیقی و حقوقی

2- استخدام و عزل و نصب کارکنان در حدود ضوابط و مصوبات و با تصویب هیات مدیره

3- نگهداری دارایی ، اموال ، حساب ها ، اسناد و دفاتر

4- اعمال اختیاراتی که به صورت مودی یا مقطعی از جانب هیات مدیره به وی تفویض شده باشد

5- ارائه پیشنهاد های لازم در زمینه گسترش بهبود و هماهنگی در فعالیت های مجمع به هیات مدیره جهت ارائه به مجمع عمومی

6- تهیه پیش نویس ترازنامه ، بودجه، خط مشی و گزارش سالیانه جهت بررسی هیات مدیره و ارسال به مجمع عمومی

7- تهیه پیش نویس آئین نامه های مورد لزوم جهت طرح و تصمیم گیری در هیات مدیره

8- نظارت و ایجاد هماهنگی در فعالیت شعب ، نمایندگی ها و دفاتر

9- پیشنهاد برگزای جلسه مجمع عمومی فوق العاده با ذکر علل موجه برای تصویب به هیات مدیره

10- انجام سایر وظایف و اختیاراتی که طبق اساسنامه و قوانین و مقررات مربوطه به مدیر عامل محول شده یا بشود

ماده 33

حقوق و مزایای مدیر عامل بوسیله هیات مدیره تعیین می شود

در صوتی که مدیر عامل از اعضای هیات مدیره نباشد بدون داشتن حق رای می تواند در جلسات هیات مدیره شرکت نماید

ماده 34

مدت ماموریت مدیر عامل از مدت ماموریت هیات مدیره تجاوز نخواهد کرد و تغییر یا تجدید انتخاب او نیز بلامانع است

به هر صورت مدیر عامل در صورت انقضا مدت ماموریت موظف است تا تعیین جانشین وظایف محوله را انجام دهد.

فصل سوم – بودجه و مواد متفرقه

ماده 35

بودجه مجمع از طریق ذیل تامین می شود:

از طریق جلب مشارکت کمک های مردمی و دولتی ، اعانات ، قبول وصیت ، وقف ، هبه ، و نیز عواید ناشی از اموال منقول و غی منقول متعلق به مجمع و نیز فعالیت های انتفاعی و غیر انتفاعی انجام شده در چارچوب موضوع و اساسنامه مجمع عضویت اعضای افتخاری تامین می شود

ماده 36

درآمد و هزینه های مجمع در دفاتر قانونی ثبت و شرح بیلان آن حداکثر تا دو ماه پس از پایان هر سال مالی به مراجع ذیربط ارائه خواهد شد

تبصره 1- هیات مدیره مکلف است کلیه درآمد های حاصله سالیانه را مطابق اساسنامه صرف اهداف و وظایف نماید و چنانچه وجوهی مازاد بر هزینه های مجمع موجود است در حساب مخصوصی به نام مجمع نزد یکی از بانک ها ی رسمی ایران نگهداری نماید

تبصره 2- سال مالی مجمع منطبق با سال شمسی بوده و همواره به پایان آبان ماه ختم می شود به استثنا سال مالی اول که از بدو تاسیس لغایت اسفند ماه همان سال خواهد بود

تبصره 3- مکاتبات رسمی مجمع با امضای مدیر عامل صوت می پذیرد

تبصره 4- کلیه مداک ، پرونده و مکاتبات در دفتر مرکزی نگهداری می شود

تبصره 5- مصوبات و صورتجلسات هیات مدیره در دفاتر مخصوص به ترتیب تاریخ ثبت و به امضاء اعضای ذیربط خواهد رسید

ماده 37

هیات مدیره مکلف است هر گونه تغییر یا اصلاح اساسنامه را به مرجع صاد کننده پروانه فعالیت اعلام نماید و در صوت موافقت مرجع صدور پروانه به تصویب مجمع عمومی رسانده و نتیجه آن را برای انجام تشریفات اداری ثبت به مرجع صدور پروانه اعلام نماید .

ماده 38

هیات مدیره مکلف است محل بنیاد بعدی آن را به مرجع صادر کننده پروانه فعالیت اعلام نمیاد

ماه 39

مجمع دارای سربرگ ، مهر و یا آرم مخصوص خواهد بود که متن آن با تصویب هیات مدیره و برابر مقررات تهیه خواهد شد هیات مدیره مکلف است نمونه سربرگ ، مهر و آرم تهیه شده را به مرجع صادر کننده پروانه فعالیت و ثبت شرکت ها ارسال نماید.

تبصره- هیات مدیره در حفظ و حراست از مهر و آرم مسئولیت قانونی دارد.

ماده 40

انحلال در صورت انحلال مجمع ، مجمع عمومی فوق العاده حداقل 3 نفر را به عنوان هیات تصفیه انتخاب و این هیات موظف خواهد بود پس از رسیدگی به حساب ها و تصفیه بدهی ها و وصول مطالبات باقیمانده و تعیین دارایی مسلم اعم از منقول و غیر منقول دارایی مجمع را به تصویب مجمع عمومی فوق العاده برساند هیات مذکور موظف است نتیجه را به مرجع صادر کننده پروانه فعالیت ارائه نماید

تبصره 1-  مجمع عمومی فوق العاده موظف است دارایی سازمان را پس از انحلال که با نظارت مرجع صدور پروانه به یکی از سازمان های مردم نهاد با موضوع فعالیت مشابه تعیین می گردد واگذار نماید

تبصره 2- تصفیه امور مربوط بر طبق مفاد اساسنامه و قوانین موضوعه صورت خواهد پذیرفت

تبصره 3- هیات تصفیه از بین خود یک نفر را بعنوان مدیر تصفیه انتخاب می نماید

تبصره 4- مدیر تصفیه موظف است یک نسخه از گزارش رابه مرجع صدور پروانه و ثبت شرکت ها ارائه نماید

ماده 41- چنانچه فعالیت های مندرج در اهداف این اساسنامه نیازمند کسب مجوز خاص از سایر دستگاه  های دولتی باشد . مجمع موظف است نسبت به کسب مجوز مود نظر اقدام نماید .

ماده 42

 مواردی که در این اساسنامه پیش بینی نشده است بر اساس آئین نامه ذیربط تاسیس و فعالیت سازمان های مردم نهاد و عمومات قانون تجارت عمل خواهد شد .

ماده 43

این اساسنامه مشتمل بر 3 فصل و43 ماده و 35 تبصه د نشست مورخ 13/12/1391 مجمع عمومی موسس به تصویب رسید.