این ویژه برنامه در تاریخ 95/10/7 در فرهنگسرای سیمرغ با دانشجویان، مسئولین، اعضای هیأت علمی و کارکنان دانشگاه برگزار شد.
این برنامه شامل پخش کلیپ، جنگ و مسابقه بود که در انتها دانشجویان برتر علمی هر رشته تحصیلی در صورتی که پس از گذراندن 100 واحد تحصیلی موفق به کسب مقام برتر علمی شده بودند توسط حوزه معاونت آموزشی و دانشجویان فعال پژوهشی و علمی - اجرایی نیز توسط معاونت آموزشی و مدیریت پژوهشی تقدیر به عمل آمد.
همچنین در حوزه فرهنگی از دانشجویان فعال فرهنگی در سال گذشته و سال جاری توسط معاونت و مدیریت فرهنگی و دانشجویی تقدیر شد.