دومين برنامه از سري برنامه هاي نمايش آثار منتخب دوسالانه هاي دوم و سوم پوستر رضوي در دانشگاه هنر اصفهان برگزار شد. در اين رويداد ٢٧ پوستر منتخب، ذيل تعامل و تفاهم بين دانشگاه نيشابور و دانشگاه هنر اصفهان از تاريخ ٦ الي ١٣ دي ماه  در گالري دانشكده هنرهاي تجسمي هنر اصفهان به نمايش گذاشته شد. شايان ذكر است، همزماني برگزاري نمايشگاه و بازديد دانشجويان گروه گرافيك از شهر فرهنگي و تاريخي اصفهان، در همكاري برگزاري و حضور در دانشگاه هنر اصفهان، از نكات قابل توجه اين برنامه بود.