اجرای چیدمان کلک مدوزا توسط استاد رضا قره باغی در محل گالری دانشکده هنرانجام شد. این چیدمان حاصل ارتباطی مفهومی بین  یک رویداد تاریخی،یک اثر هنری شاخص نقاشی با پدیده مهاجرت می باشد. متریال چیدمان شامل 1500 لیتر آب ،10 کیلو pvc و تصویری دیجیتال می باشد.

وقتی که در سال 1818 کشتی مدوزا که از مبدا سنگال به سمت اروپا با 140نفر که عموما سیاه پوست بودند به خاطر اهمال کاری ناخدای کشتی غرق می شود، تعدادی از سرنشینان با ساختن کلکی می توانند از غرق شدن نجات یابند ولیکن با گذر زمان و عدم نیروهای نجات تنها 14 نفر به صورت اتفاقی توسط یک کشتی نجات می یابند، اینان با شرح وقایع تلخ خود که حتی از فرط گرسنگی اقدام به آدم خواری نمودند توجه افکارعمومی را جلب نمودند و باعث اعتراضات عمومی نسبت به رژیم وقت شدند.

آن چه که در این چیدمان مد نظر قرار دارد وضعیت انسان معاصر است که با مهاجرت و جدا شدن از ریشه های خود وضیعت تراژیکی را  برای خود بوجود می آورد که بی تشبیه به آن سرنشینان کلک مدوزا نیست. قابل ذکر می باشد که ابعاد سطح چیدمان دقیقاً برابر با ابعاد نقاشی ژریکو می باشد.