در جلسه ای که بدین منظور در موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی برگزار شد تفاهم نامه یاد شده به امضای آقای دکتر صادقی سمرجانی و خانم دکتر نسرین نورشاهی رئیس موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی رسید.

دکتر صادقي سمرجانی در این خصوص گفتند: همکاري‌هاي مشترک علمي، تحقيقاتي، اجرايي و مالي در تدوين و اصلاح و بروزرساني برنامه راهبردي دانشگاه و انتقال تجربيات به ستاد وزارت علوم و ساير دانشگاه ها، همکاري در مسير ايجاد دفتر دانشگاه پژوهي در دانشگاه، پشتيباني برنامه راهبردي دانشگاه با رويکرد علمي و مشارکتي، همکاري مشترک در مسير نهادسازي، مبادله پژوهش گر، کارشناس، مشاورين تخصصي، نرم افزارها و سخت افزارها در مسير تقويت همکاري هاي دو جانبه، گسترش همکاري هاي آموزشي، و مبادله استاد و دانشجو برخي از مفاد تفاهم نامه مذکور است.

 

ایشان خاطرنشان کردند: تربيت نيروي متخصص، برگزاري کارگاه‌هاي دانش افزايي براي توسعه حرفه اي اعضاي هيات علمي و توانمند سازي مديران، کارشناسان و دانشجويان تحصيلات تکميلي دانشگاه و موسسه، گسترش همکاري هاي پژوهشي و حمايت‌هاي لازم از طرح‌ها و پايان‌نامه‌هاي کارشناسي ارشد و دکتري در قلمرو آموزش عالي صورت خواهد گرفت.

 

رييس دانشگاه در خصوص مفاد این تفاهم نامه تصريح کرد: مستند سازي مجموعه مذاکرات و تدوين درسنامه هاي علمي، سياستي، مديريتي، مالي، اجرايي و ارزيابي عملکرد مرتبط با فعاليت هاي مشترک و توليدات علمي حاصله براي انتقال تجربيات همکاري موسسه و دانشگاه به ستاد وزارت علوم و ساير دانشگاه ها، عمده محورهاي تفاهم نامه منعقده بين موسسه پژوهش و برنامه ريزي آموزش عالي و دانشگاه نيشابور است.

moasese pazhiheshi961