سومین مجمع عمومی صندوق پس انداز و قرض الحسنه کارکنان دانشگاه روز چهارشنبه 17 آبان ماه در سالن جلسات سازمان مرکزی دانشگاه برگزار شد.

در ابتدای جلسه مدیرعامل و مسئول مالی صندوق گزارشی از عملکرد دو ساله هیأت مدیره ارائه دادند و سپس به پرسش های مطرح شده از سوی کارکنان پاسخ داده و پیشنهادهای ارائه شده را مطرح و بررسی کردند.

در ادامه، انتخابات دور سوم اعضاء هیأت مدیره برگزار شد که نتایج آن به شرح ذیل مشخص شد:

اعضاء اصلی هیأت مدیره صندوق، به ترتیب آراء اخذ شده:

آقای مجید مهرآبادی، آقای حمید رضا عشقی، آقای وحید دستجردی، آقای احسان مرآتی، آقای داود بکائیان

اعضاء علی البدلهیأت مدیره به ترتیب آراء اخذ شده: آقای علی محمدی و خانم سمیه جهانفر

اعضاء گروه بازرسان اصلی: آقای هروی

اعضاء گروه بازرسان علی البدل: آقای مسعود بلوچی