آقای دکتر صادقی سمرجانی، روز سه شنبه 21 شهریورماه همراه با آقای دکتر باصفا، معاونت دانشجویی و فرهنگی، آقای دکتر بوژمهرانی، رئیس دفتر ریاست و مدیر روابط عمومی و امور بین الملل و مشاوران و کارشناسان دفتر فنی از پروژه های در حال ساخت دانشکده های ادبیات و علوم انسانی و علوم پایه بازدید کردند.