انتخاب واحد دانشجویان دانشگاه نیشابور از 15 شهریور ماه در همه رشته های کارشناسی و کارشناسی ارشد برای نیمسال اول سال تحصیلی 1400-1399 آغاز گردید. این انتخاب واحد به صورت اینترنتی و غیر حضوری در سامانه آموزشی انجام میشود و تا 20 شهریور ماه ادامه دارد. گفتنی است بنابر تقویم آموزشی دانشگاه، 29 شهریور سال تحصیلی جدید آغاز میشود.