با توجه به شیوع بیماری کورونا نحوه فعالیتها در حوزه های مختلف متفاوت شده است. یک دسته از فعالیتهای مهم دانشگاه، امور مرتبط به حوزه دانشجویی و فرهنگی دانشگاه است. 

خلاصه ای از برنامه های انجام شده در حوزه دانشجویی و فرهنگی دانشگاه نیشابور در دوران کورونا در اینجا قابل مشاهده است.

n