روز شنبه مورخ 19 بهمن، نشست هم اندیشی قرآنی باعنوان فجرقرآن درفجرانقلاب ویژه اساتید و اعضای هیات علمی دانشگاه نیشابور در سالن شورای سازمان مرکزی برگزار گردید. دراین جلسه که به همت دفترنهاد مقام معظم رهبری و دفتر هم اندیشی قرآنی برپا شده بود، حجه الاسلام فیض آبادی ضمن بیان مطالبی در زمینه تفکرو اندیشه در آیات پربرکت قرآن کریم و لزوم بکاربستن مفاهیم و آموزه های قرآن در زندگی روزمره به پرسشهای قرآنی حاضرین پاسخ دادند.