سه عضو محترم هیات علمی دانشگاه نیشابور به مرتبه دانشیاری ارتقا یافتند. به گزارش روابط عمومی دانشگاه نیشابور اساتید محترم: دکتر سید داود ساداتیان، معاون محترم دانشجویی و فرهنگی دانشگاه نیشابور و عضو هیات علمی گروه فیزیک، دکتر علیرضا وجدانی عضو هیات علمی گروه فیزیک و دکتر احسان انجیدنی عضو هیات علمی گروه ریاضی و آمار به مرتبه دانشیاری ارتقا یافتند. روابط عمومی دانشگاه نیشابور ضمن عرض تبریک به این اساتید فرهیخته و آرزوی توفیق روز افزون برای ایشان، تداوم موفقیت ها در کسب درجات علمی و معنوی  بالاتر ایشان را از خداوند متعال خواستار است.