نشست صمیمانه دکتر حسن با صفا معاونت محترم آموزشی و پژوهشی دانشگاه نیشابور با اعضای هیات علمی دانشکده های فنی مهندسی و علوم پایه برگزار شد.

 به گزارش روابط عمومی جناب آقای دکتر باصفا در جلسه ای دو ساعته ، دیدار صمیمانه ای با ریاست محترم دانشکده های علوم پایه و فنی مهندسی جناب آقای دکتر امیر آبادی، اساتید و مدیران گروههای آموزشی این دو دانشکده داشتند. در این دیدار حاضرین به بحث و تبادل نظردر مورد امور جاری دانشکده ها به ویژه در خصوص تعداد و میزان تخصیص گرنت ها، تامین تجهیزات کارگاهی و آزمایشگاهی و همچنین جذب نیروی کارشناس و متخصص در آزمایشگاهها ، فرصتهای مطالعاتی و در نهایت مطالبات اعضای هیات علمی در زمینه تخصیص امکانات و فضای فیزیکی پرداختند. در پایان دکتر با صفا ضمن تقدیر و تشکر از اعضای محترم هیات علمی ابراز امیدواری نمودند که با دریافت نظرات و انعکاس آنها به دکتر صادقی سمرجانی و با تکیه بر اصل همکاری و هم افزایی در اجرای برنامه های دانشگاه موفق باشند.