در راستای اجرای پویش مردمی ایجاد تشتک جهت آبیاری درختان سطح شهر، دانشجویان دانشگاه نیشابور نیز در این طرح شرکت نمودند. به گزارش روابط عمومی دانشگاه،با توجه به نقش بی بدیل درختان در تصفیه و تلطیف هوای شهرها و همچنین اهمیت وجود فضای سبزشهری، تعدادی از دانشجویان کانون محیط زیست دانشگاه نیشابور با حضور در محل جاده باغرود شهرستان نیشابور، پروژه تشتک‌گذاری درختان را اجرا کردند. انجام عملیات تشتک گذاری برای محافظت از درختان و درختچه ها در سطح شهر تاثیر قابل توجهی انجام اين اقدامات تاثير قابل توجهي در رشد سرانه فضای سبز رهایی درختان از خفگی، رشد سریع درختان، صرفه جويي در مصرف آب و انجام بهتر عمليات كوددهي براي فضاي سبز به دنبال خواهد داشت.