دکتر صادقی سمرجانی، ریاست دانشگاه طی حکمی دکتر حسین امیرآبادی را به سمت سرپرست دانشکده های علوم پایه و فنی مهندسی منصوب کردند.در متن این حکم آمده است، نظر به تعهد و تجارب جنابعالی به موجب این ابلاغ به سرپرستی دانشکده های علوم پایه و فنی مهندسی  منصوب می شوید. امید است با اتکال به خداوند متعال و همکاری اعضای محترم هیئت علمی و دانشجویان گرامی در تحقق اهداف و توسعه کمی و کیفی دانشکده موفق باشید. روابط عمومی دانشگاه نیشابورنیز این انتصاب را به ایشان تبریک عرض می نماید.