جناب آقای دکتر مسعود برومند معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم به همراه هیاتی از مدیران معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم امروز سه شنبه ۱۸ تیرماه 98 از دانشگاه نیشابور بازدید نمودند.در این سفر دکتر نیسی، مدیرکل دفتر حمایت و پشتیبانی امور پژوهشی و فناوری، دکتر مظفر شریفی مدیر کل دفتر سیاستگذاری و برنامه ریزی امور پژوهشی وزارت علوم و دکتر نیکبخت مشاور معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، ایشان را همراهی می کردند. در این مراسم که نماینده محترم شهرستان نیشابور و فیروزه جناب آقای دکتر گرمابی  و جمعی از مدیران و معاونین دانشگاه نیز حضور داشتند، ایشان ضمن بازدید از نمایشگاه دستاوردهای علمی، تحقیقاتی و پژوهشی اساتید و دانشجویان دانشگاه نیشابور وابراز رضایت از روند سریع رشد و توسعه علمی و پژوهشی دانشگاه، به مشارکت و برقرارکردن ارتباط دوسویه با ارگان های پژوهش محور و آزمایشگاه های معتبر شهرستان و استان با دانشگاه نیشابور اشاره نموده و فرمودند: امروزه پژوهشهای علمی باید بر اساس شاخص های کاربردی مورد ارزیابی و نیاز سنجی قرار گیرد و توجه پژوهشگران بیشتر به رویکردهای علمی تحقیقاتی در زمینه های عملی و کاربردی معطوف گردد.