مرکز اسناد و کتابخانه مرکزی دانشگاه نیشابور کارگاه مدیریت اطلاعات علمی و منابع الکترونیکی را برابر ماده 3 آیین نامه طرح دانش افزایی و توانمندسازی اعضای محترم هیات علمی دانشگاه در روز یکشنبه مورخ 09/04/1398ساعت 12- 14 بعدازظهر در سایت رایانه ی دانشگاه که مورد استقبال بسیار خوب اعضای محترم هیات علمی تمامی گروه های آموزشی واقع شد برگزار نمود.  در ابتدا رئیس مرکز اسناد کتابخانه مرکزی دانشگاه جناب آقای دکتر امیر رافعی به اهم برنامه ها و سیاست های کلی توسعه کتابخانه مرکزی دانشگاه و اقدامات انجام شده از قبیل تهیه نقشه و انجام فوندانسیون 2000 متر مربع زیر بنا برای ساخت فاز اول کتابخانه مرکزی دانشگاه به متراژ 8000 متر مربع به کمک خیرین در سال 1397و 1398 و نیز افزایش بیش از 8000 جلد کتاب اهدائی و امانت از کتابخانه آستان قدس رضوی و همچنین  شرایط بوجود آمده برای استفاده از کتابخانه دیجیتال آستان قدس رضوی و کتابخانه های دانشگاه هنر تهران و هنر اصفهان برای آگاهی و بهره برداری بیشتر اعضای محترم اشاره نمود . این کارگاه با ارائه گواهی در پایان به اعضا خاتمه یافت .