عضو هیأت علمی دانشگاه فودان چین سرکارخانم دکتر شین وو جهت گفت و گو برای انجام پروژه‌های مشترک باستان شناسی در مورخ18 خردادماه1398 در محل دانشگاه نیشابور حضور به هم رسانیدند.

ایشان پس از برگزاری جلسه به همراه  جناب آقای دکتر باصفا عضو هیآت علمی گروه باستان شناسی دانشگاه نیشابور بازدیدی از برخی از سایت‌های باستانی در حومه نیشابور به عمل آوردند.

در طی چند ماه گذشته این دو دانشگاه در حوزه تحقیقات باستان شناسی رایزنی‌هایی انجام داده اند که در ادامه مذاکرات، طی یک جلسه با مدیر امور بین الملل دانشگاه نیشابور پتانسیل های این همکاری علمی-پژوهشی را بررسی کردند. در این نشست مقرر گردید در اردیبهشت ماه سال آینده(1399)  برنامه‌ریزی‌هایی صورت بپذیرد و پس از عقد تفاهمنامه و قرارداد نسبت به این کار اقدام نمایند. این همکاری به دعوت دانشگاه نیشابور صورت پذیرفته است.