روزچهارشنبه11اردیبهشت ماه سال جاری جناب آقای مسیحا معاون محترم مدیرکل تربیت بدنی سازمان امور دانشجویان وزارت علوم تحقیقات و فناوری، ازحوزه تربیت بدنی دانشگاه نیشابور و پروژه های ورزشی در حال ساخت دانشگاه نیشابور شامل زمین چمن مصنوعی فوتسال، سالن چند منظوره ورزشی و اتاق تندرستی بازدید به عمل آوردند. در حاشیه این بازدید جلسه ای با حضور دکتر رشید لمیر، معاونت اداری و مالی دانشگاه نیشابور به منظور هماهنگی و پیگیری امور برگزار گردید.