روز سه شنبه مورخ 98/1/27 دانشگاه نیشابور میزبان جناب آقای دکتر سلیم الجصانی دانشیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه کوفه بود. جلسه با خیر مقدم سرکار خانم دکتر مجیدی مدیر گروه زبان و ادبیات فارسی به دکتر الجصانی و مقدمه ایشان در زمینه اشتراکات و آمیختگی دو زبان فارسی و عربی آغاز گردید. در ادامه، دکتر الجصانی  سخنرانی خود را با عنوان «تبادل واژگانی در زبان عربی و فارسی » ارائه نمودند .این سخنرانی با استقبال چشم گیر دانشجویان  زبان و ادبیات فارسی و اعضای هیئت علمی دانشگاه نیشابور روبرو شد.