نظر به پیش بینی سازمان هواشناسی و با توجه به مصوبه ستاد بحران دانشگاه کلاسهای آموزشی در پردیس دانشگاه نیشابور بعدازظهر روز یکشنبه مورخ 1398/1/25 از ساعت 12 الی 20 تشکیل نخواهد شد. حوزه اداری در بازه زمانی مذکور فعال خواهد بود و کلاس های آموزشی دانشکده هنر نیز مطابق برنامه برگزار خواهد شد.

در صورت ایجاد هرگونه تغییر در برنامه کلاسها، مراتب مجدداً به اطلاع دانشجویان گرامی خواهد رسید.