ریاست دانشگاه نیشابور جناب آقای دکتر حسن صادقی سمرجانی، طی حکمی جناب آقای دکتر رضا محمدی عضو هیأت علمی گروه ریاضی را به عنوان مدیر گروه رشته ریاضی و آمار منصوب نمودند. در این حکم آمده است:

نظر به تجارب و شایستگی­ های جناب­عالی، به موجب این ابلاغ با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی به سرپرستی  گروه ریاضی و آمار دانشگاه منصوب می شوید. امید است ضمن برنامه­ ریزی مناسب و با برخورداری و استفاده از خرد جمعی در پیشبرد اهداف دانشگاه موفق باشید. از خداوند متعال سربلندی شما را در انجام این مسئولیت آرزومندم.