اولین جلسه هم اندیشی اساتید مشاور انجمن های علمی دانشجویی با حضور معاونت دانشجویی، فرهنگی و اجتماعی، مدیر امورفرهنگی و کارشناس انجمن های علمی دانشجویی در محل سالن جلسات سازمان مرکزی برگزار شد.

در این نشست یک ساعته موضوعات مختلفی از جمله نحوه مشارکت و تشویق به حضور حداکثری دانشجویان در فعالیت انجمن های علمی دانشجویی مورد پرسش و پاسخ و بررسی قرارگرفت.

از دیگر مباحث مهم این جلسه می توان به بررسی دستورالعمل جشنواره ملی حرکت نام برد. جشنواره ملی حرکت هر ساله و مختص انجمن های علمی دانشجویی با رویکرد ارزیابی فعالیت انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه های سراسر کشور برگزار و انجمن های برتر معرفی و تجلیل می شوند.

این جشنواره در دو مرحله دانشگاهی و کشوری در اردیبهشت و آذرماه سال آینده برگزار خواهد شد.