به پاس خدمات بی شائبه و تلاش های صادقانه سه نفر از کارکنان دانشگاه در پیشبرد اهداف دانشگاه، طی مراسمی در دفتر ریاست محترم دانشگاه از آقایان محمدیان و حسینی از مدیریت فرهنگی و اجتماعی و آقای حسن افساء از   اداره حراست دانشگاه تقدیر به عمل آمد.