آقای دکتر صادقی سمرجانی، ریاست دانشگاه طی حکمی سرکارخانم دکتر مهدیه قاسمی عضو هیأت علمی گروه برق را به سرپرست گروه های آموزشی مهندسی برق و مهندسی پزشکی منصوب و همزمان مدیریت رشته مکاترونیک منصوب نمودند. در این حکم آمده است:

ریاست دانشگاه به موجب حکمی سرکارخانم دکتر مهدیه قاسمی عضو هیأت علمی گروه برق دانشگاه نیشابور را با حفظ وظایف آموزشی به عنوان  سرپرست گروه های آموزشی مهندسی برق و مهندسی پزشکی و همزمان مدیریت رشته مکاترونیک منصوب نمودند. ریاست دانشگاه در این حکم اشاره نمودند که: امید است ضمن همفکری با همکاران محترم  هیات علمی و ارکان مدیریتی در انجام امور به نحو شایسته موفق باشید. همچنین از تلاش های ایشان به عنوان مدیر پژوهشی اسبق تشکر نمودند.

روابط عمومی دانشگاه این انتخاب را به ایشان تبریک عرض می نماید.