محققان باستان شناسی دانشگاه علم و فناوری چین به مدت یک ماه به سرپرستی مشترک دکتر عمران گاراژیان و پروفسور ژنگ در ایران و شهرستان نیشابور حضور خواهند داشت و به همراه اساتید و دانشجویان گروه باستانشناسی دانشگاه نیشابور در مناطق باستانی اطراف شهرستان به بررسی باستان شناختی خواهند پرداخت خواهند پرداخت.