در راستای اجرای تدابیر و منویات مقام معظم رهبری مبنی بر توسعه علمی همه جانبه و استفاده از تمامی ظرفیتهای منطقهای، بالاخص دانشگاهها و مراکز علمی و پژوهشی و ارتباط هرچه موثرتر صنعت و دانشگاه، تفاهم نامه ای امضا گردید. این تفاهمنامه به منظور برقراری ارتباط منظم و سازمان یافته و همکاری بین دانشگاه نیشابور و شرکت مجتمع فولاد خراسان (مجتمع فولاد خراسان) منعقد گردید.

این تفاهمنامه ایجاد و توسعه همکاریهای متقابل در زمینههای اجرایی، علمی- پژوهشی، فناوری و آموزشی با توجه به امکانات، منابع و ظرفیت موجود در طرفین. توسعه تحقیقات هدفمند، منسجم و کاربردی، مدیریت و هدایت ظرفیت‌های موجود در راستای توسعه محصولات و فناوری‌های پیشرفته و قابل عرضه در بازارهای جهانی؛ همچنین  تسهیل همکاری‌های مشترک بین مجتمع فولاد خراسان و دانشگاه نیشابور برای ارتقا و رقابتی کردن محصولات صنایع فعال در زمینه متالورژی بخصوص صنعت فولاد و تهیه و تدوین استانداردها و توسعه آزمایشگاه‌های مرجع در زمینه فولاد منعقد گردید.

مدت این تفاهمنامه از زمان امضا به مدت 5 سال دارای اعتبار بوده که با توافق طرفین قابل تمدید و بازنگری میباشد.